ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:00 ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


13 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ

Ειδικότερα τα θέματα έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: «∆΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2014».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου ο.ε. 2014»...


ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισµού ο. ε. 2013 “Σχολικής Επιτροπής σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”».

ΘΕΜΑ 4ο: «Κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της αριθ. 50/2014 απόφασης του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», µε θέµα «Β’ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ο.ε. 2014».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµήθειας ποµποδεκτών (φορητών και οχήµατος) για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του ∆ήµου µας».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης».

ΘΕΜΑ 10ο: «Παραχώρηση του τµήµατος µέχρι να δοθεί σε κοινή χρήση του οικοπέδου µε Κ.Α. 17.03.32 επί της οδού Μουσών αρ. 39 στην πολεοδοµική ενότητα 3 «Λόφος Νυµφών» στη ∆Κ Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 11ο: «∆ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

ΘΕΜΑ 12ο : «Επιστροφή Χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταµείο για τη χρηµατοδότηση µελετών προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας: 1 «Ολοκλήρωση εκκρεµών µελετών πολεοδοµικού σχεδιασµού» του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού».