ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΥΘΑΛΗ:"ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ..."


ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 15ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Θέμα: Απάντηση σε επιστολή
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. εισ. πρωτ. 18615/09-07-2014 έγγραφό σας

Αγαπητοί γονείς,

με αφορμή την αποστολή της επιστολής σας με θέμα: «Διαφωνία του συλλόγου σχετικά με τη δημιουργία 15ου τμήματος» σάς ενημερώνουμε ότι αρμοδιότητα της Δ/νσης Εκπ/σης είναι η κάλυψη του μαθητικού δυναμικού καθώς και η διοίκηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.

Θέματα που αφορούν την ανέγερση σχολικών κτιρίων ή τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγασή τους σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» είναι αρμοδιότητα των Δήμων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.

Η Διευθύντρια Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Ξυθάλη Βασιλική