ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ 20 ΘΕΜΑΤΑ


ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:00 μ.μ. ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015, Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ...


Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την δεκάτη (10η ) του µηνός Νοεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: « Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους του υποέργου 2 «∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ, ∆ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ» κωδικό ΟΠΣ 340042».

ΘΕΜΑ 2ο: «Ρυθµίσεις κυκλοφορίας στη ∆ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου στις οδούς Υψηλάντου, Κωνσταντινουπόλεως & Πάρνηθος».

ΘΕΜΑ 3ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στην Πλατεία Αγίου Τιµοθέου στη ∆.ΚΣταµάτας». 

ΘΕΜΑ 4ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στην πλατεία Αρµονίας στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης».

ΘΕΜΑ5ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στην Oδό Αθηνάς απέναντι από τον αριθµό 41-43 στη ∆.Κ ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο: «΄Eγκριση τεχνικού προγράµµατος έτους 2015».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης: «Γεωτεχνική Μελέτη που αφορά την εκπόνηση οριστικής µελέτης για επεµβάσεις στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕ∆ για την στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 9ο: «Τροποποίηση υψοµετρικής µελέτης στις οδούς Ευξείνου Πόντου (Β΄Σκέλος), Σκουφά και Ξούθου της ∆. Ε. Σταµάτας».

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης σχετικά µε την αποδοχή παραχώρησης τµήµατος ακινήτων για τη διέλευση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για τη διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης της µελέτης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».

ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης ως προς την οριστική παραλαβή της προµελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) στα πλαίσια εκπόνησης της µελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’».

ΘΕΜΑ 14ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’».

ΘΕΜΑ 15ο: «Εισήγηση για την εγγραφή µας ως µέλος σε λογιστική ιστοσελίδα». ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για παράταση διάρκειας σύµβασης µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Παντελάκη Ελευθερίου και Οικονοµοπούλου ∆ήµητρας».

ΘΕΜΑ 17ο: «Τροποποίηση σύµβασης για τη «Προµήθεια υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισµού και Υγιεινής Κτιρίων ( Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων , συντήρηση & επισκευή καυστήρων , Εκκένωση βόθρων , Απόφραξη αποχέτευσης ∆ηµοτικών Κτιρίων και φρεατίων οδών , Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία , Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων ) » εργασίες 3 . ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ και 4. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Ο∆ΩΝ».

ΘΕΜΑ 18ο: «Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 64/10-03-2014 Απόφασης του ∆Σ µε θέµα: “Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της ∆ράσης 9 της Κατηγορίας Ενέργειας: Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση(327) µε τίτλο: Κεντρική Ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου τοπική κοινωνία-Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης στο πλαίσιο του προγράµµατος ΤΟΠΕΚΟ (Α.Σ. Πράσινη Γέφυρα)”».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση: 1) αναγκαιότητας διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Τοπικής ∆ηµοκρατίας και 2) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης ».

ΘΕΜΑ 20ο«Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους»

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Γιαννουλάτος Σπυρίδων