Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ...


KAI ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ TO ΑΝ ΘΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η 27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11 π.μ....
ΤΟ 6ο ΚΑΙ 7ο ΘΕΜΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

http://dionysos.gr/sites/default/files/eis_2014_oe_27_06.pdf     (6ο θέμα)

http://dionysos.gr/sites/default/files/eis_2014_oe_27_07.pdf     (7ο θέμα)


ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης και β) για τη κατεπείγουσα αναγκαιότητα προµήθειας ειδών παντοπωλείου και οπωρολαχανικών για το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» συνολικού προϋπολογισµού 14.000,00€».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Σάκων», συνολικού προϋπολογισµού 30.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση πρακτικού No1 για την «Προµήθεια ειδών οδοσήµανσης» κατακύρωση διαγωνισµού προϋπολογισµού €29.476,95».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου επαναληπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την « προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας » για την οµάδα Α».

ΘΕΜΑ 5ο «Συµπληρωµατική Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσίας Χωµατουργικών Εργασιών για την Αντιµετώπιση των Συνεπειών της Έντονης Βροχόπτωσης της Τρίτης 16 Σεπτεµβρίου 2014 στο ∆ήµο ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο : «Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περι άσκησης ή µη αίτησης ακύρωσης κατά της µε αρ. 10 (θέµα 6ο)/25.8.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152».

ΘΕΜΑ 7ο : «Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περι άσκησης ή µη αίτησης ακύρωσης κατά της µε αρ. 8 (θέµα 2ο)/7.7.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152».

ΘΕΜΑ 8ο : «Λογαριασµός εσόδων και εξόδων Σεπτεµβρίου 2014