ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ: ΔΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Είναι γνωστή σε όλους μας η σοβαρότητα και η σημασία του θέματος της ασφάλειας των Δημοτικών Παιδικών Χαρών.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα και παρά τις...
επανειλημμένες προτάσεις μας στις Διοικήσεις του Δήμου μας την τελευταία τετραετία, δεν έχει γίνει κάποιο ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση των πιστοποιήσεων της καλής λειτουργίας τους όπως άλλως τε και ο νόμος ορίζει.

Δίνουμε λοιπόν στη δημοσιότητα τις θέσεις μας, όπως αυτές συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση της Συντονιστικής μας Γραμματείας στις 03/11/2014.

«ΘΕΜΑ: Παιδικές Χαρές
ΣΧΕΤ:
α. ΥΑ 28492/18-5-2009 (ΦΕΚ Β΄ 931)
β. ΥΠΕΣ 50536 /12-8-2009
γ. ΥΑ 48165/17-08-2009(ΦΕΚ1690)
δ. ΥΑ18239/ 21052014ΦΕΚ 1289Β)
ε. ΥΑ 27934/25-07-2014(ΦΕΚ2029)
στ. Εγκύκλιος 44/ Αρ.Πρ.30681/07-08-2014

ΣΚΟΠΟΣ

Ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις παιδικές χαρές

ΑΝΑΛΥΣΗ

Οι νέες σύγχρονες και ασφαλείς παιδικές χαρές πρέπει να τηρούν τις προβλεπόμενες από τη (α) σχετική, όπως τροποποιήθηκε από τις (γ) και (δ) όμοιες, προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση από τον Ελληνικό οργανισμό τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ).

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές πρέπει στις παιδικές χαρές να τοποθετηθούν σύγχρονα όργανα από κατάλληλα υλικά , ειδικά μελετημένα που να ελαχιστοποιούν τα παιδικά ατυχήματα.

Μεταξύ άλλων ο χώρος που πρόκειται να δημιουργηθεί μία παιδική χαρά πρέπει, να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά, να μην γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες εκπομπής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφωνίας) ή πυλώνες υψηλής τάσης κ.λπ.

Επιπλέον να μην έχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.) και να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κ.λπ.). Πέραν των ανωτέρω καθορίζονται οι ευθύνες των Δήμων, τα καθήκοντα του υπεύθυνου λειτουργίας, καθώς επίσης ο τρόπος πιστοποίησης καταλληλότητας του χώρου και λειτουργίας της παιδικής χαράς.

ΣΧΟΛΙΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης (α) σχετικό έδωσε παράταση δύο ετών που έληγε στα τέλη του 2012, στους δήμους προκειμένου να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές τους στις τεχνικές προδιαγραφές του θεσμικού πλαισίου που έχει θεσπιστεί από το 2009. Το Υπουργείο, συμμετέχει στη διαμόρφωση παιδικών χαρών με ανώτερο όριο το συνολικό ποσό των 120.000,00 € ανά πρωτοβάθμιο ΟΤΑ, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου κάθε περίπτωση, θα εξεταστεί χωριστά (στ) σχετική.

Οι Δήμοι με τη νεότερη απόφαση που έλαβε το υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μέχρι τις 30/6/2014.(δ) σχετικό. Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες παιδικές χαρές, για τους εξοπλισμούς που έχουν εγκατασταθεί μετά τον Νοέμβριο του 1998, (ε) σχετική, εφαρμόζονται τα πρότυπα που ίσχυαν κατά τον χρόνο της εγκατάστασής τους.

Για εξοπλισμούς για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος εγκατάστασης, ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή με αναλυτικά στοιχεία, ο ΟΤΑ υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση συγκρότησης και λειτουργίας Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και διαλόγου (forum), αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των παιδικών χαρών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας, καθώς και την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, αλλά και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/paidikes_xares/

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος που άπτεται της υγείας και ασφάλειας των παιδιών του Δήμου εισηγούμαστε την εισαγωγή του θέματος στην ατζέντα του επόμενου συμβουλίου και την ενημέρωση μας για τις ενέργειες που έχει προβεί η Δημοτική αρχή προκειμένου να συμμορφωθεί με τη κείμενη νομοθεσία (πιστοποίηση, ορισμός υπευθύνων, τήρηση διαδικασιών, προδιαγραφές κλπ)». Ευελπιστούμε στη γρήγορη αντιμετώπιση του θέματος πριν έχουμε απρόβλεπτες συνέπειες στην ασφάλεια των παιδιών.

Γραφείο ΤύπουΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Τα θέματα που φέρονται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν εξαντληθεί στην διαδικασία του συντονισμού και της επεξεργασίας από τη πλευρά της δημοτικής αρχής και η εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να συναντά τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, και οικονομικές προσδοκίες των πολιτών του Δήμου.

Η εισήγηση που ήρθε στο Δημοτικό συμβούλιο όσον αφορά τη αποκομιδή των κλαδιών ανέφερε την ενοικίαση φορτηγών για την μεταφορά τους σε χώρο αποκομιδής και υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία και τη μείζονα αντιπολίτευση.

Η ενέργεια αυτή δεν είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία , εξυπηρετεί μικροσυμφέροντα και σπαταλά οικονομικούς πόρους άκρως απαραίτητους για την λειτουργία του Δήμου και γενικά δεν συναντά καμία από τις προσδοκίες των πολιτών.

Συγκεκριμένα :

Α. Δεν γίνεται ανακύκλωση

Β. Δεν εκμεταλλεύεται ο δήμος τον κλαδοκόφτη, που έχει αγορασθεί για τις ανάγκες του δήμου για το τεμαχισμό των κλαδιών .

Γ. Δεν είναι ανταποδοτικό για τους κατοίκους του δήμου.

Δ. Σπαταλά σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Μια πιο εμπεριστατωμένη εισήγηση θα μπορούσε να προέβλεπε ακόμη και την εξοικονόμηση πόρων από τη πλευρά του Δήμου

Εισήγηση

Α. Οι εισηγήσεις στο Δημοτικό συμβούλιο και οι εν γένει αποφάσεις του Δήμου θα πρέπει να συναντούν τις περιβαντολογικές, οικονομικές και κοινωνικές προσδοκίες των πολιτών.

Β. Οι κοινοτικοί υπάλληλοι επειδή γνωρίζουν την νομοθεσία να αφήνονται ελεύθεροι να πράττουν σύμφωνα με αυτήν και όχι να χειραγωγούνται από αιρετούς υπαλλήλους στην διαδικασία λήψης απόφασης , για να εξηπυρετηθούν μικροσυμφέροντα.

ΣΥΜΜΑΧΙΑΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ