ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ


ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΕΩΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 


Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Διονύσου 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Διονύσου παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι και φορείς, οι οποίοι έχουν την έδρα τους ή διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες:

α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις

β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς

γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

δ) σύλλογοι εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων στ) τοπικά συμβούλια νέων

ζ) αθλητικοί σύλλογοι και φορείς

η) πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι

θ) σύλλογοι και φορείς προστασίας του περιβάλλοντος

ι) θρησκευτικοί και πνευματικοί σύλλογοι και φορείς

ια) ιδρύματα και φορείς ειδικής αγωγής και σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες

ιβ) εθελοντικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, λοιπές κινήσεις και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

να μας γνωστοποιήσουν, μέχρι την 24η/11/2014, την ακριβή επωνυμία τους , τη διεύθυνση της έδρας τους, στοιχεία επικοινωνίας (τηλ, fax., email) και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους. 

Τα παραπάνω στοιχεία παρακαλείστε να τα αποστείλετε στο Δήμο Διονύσου στο Τμήμα Διαβούλευσης και Εθελοντισμού, υπ’ όψη κ. Κυριακούλη Ελευθερίας.

Oι φορείς αυτοί πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενο τους δραστηριότητα κατά την τελευταία τριετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης.

Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.