ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: "ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ"


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η "∆ηµοκρατική Ανατροπή ∆ιονύσου" έχει εκφράσει µε ξεκάθαρο τρόπο, µε την παρέµβαση των εκλεγµένων δηµοτικών συµβούλων µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την...

θέση µας σε σχέση µε την απόφαση του ∆ηµάρχου για την καταβολή αντιτίµου που ορίστηκε στους Αθλητικούς Συλλόγους για την χρήση των κλειστών σχολικών γυµναστηρίων.

• Είµαστε κάθετα αντίθετα στην καταβολή οποιουδήποτε τιµήµατος από τους Αθλητικούς Συλλόγους.

• Πάγια θέση µας είναι ότι ο ∆ήµος πρέπει να οργανώσει προγράµµατα µαζικού αθλητισµού για όλες τις ηλικίες.

• Ζητάµε να έρθει προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η διαδικασία παραχώρησης των σχολικών χώρων σε φορείς του δήµου ώστε η τελική απόφαση να µην δίνεται µόνο από τον ∆ήµαρχο.

Γραφείο Τύπου