ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ


ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
1η Συνεδρίαση (στις 18:00)
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο. ε. 2015».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ο.ε. 2015».
2η Συνεδρίαση (στις 20:00)...


ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Απολογισµού και Ισολογισµού ο. ε. 2012 ∆ήµου ∆ιονύσου».

3η Συνεδρίαση (στις 21:30)

ΘΕΜΑ 1ο: «7η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ΄ Τριµήνου οικονοµικού έτους 2014».

ΘΕΜΑ 3ο: «Αντικατάσταση τακτικού µέλους του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία Oργανισµός Νεολαίας Αθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου-Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ-».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση παράτασης προθεσµίας παράδοσης Β’ Φάσης της Οριστικής µελέτης: «Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτροµηχανολογικά για την Μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της ∆.Κ. ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) παροχής εργασιών ανίχνευσης σιδηρού οπλισµού - Μετρήσεις ενανθράκωσης & αντοχής σκυροδέµατος – Θερµογραφίες σχολικού κτηρίου οδού Πολυτεχνείου ∆.Κ. Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής υπηρεσιών καταγραφής υφιστάµενου δικτύου οδοφωτισµού για αντικατάσταση υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων µε καινοτοµικά φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας led».

ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης συνέχισης λειτουργίας «Κοινωνικών ∆οµών Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας» στο ∆ήµο ∆ιονύσου και τροποποίησης µνηµονίου/συµφωνίας συνεργασίας ∆ήµων Μαραθώνα, Ωρωπού, ∆ιονύσου και Λαογραφικού Μουσείου Βαρνάβα».

ΘΕΜΑ 9ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 202/2014 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί: «Έγκρισης ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµήθειας ‘’∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’’».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της Αναθεώρησης της µελέτης «Συντήρηση του οδικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο: «∆ιάλυση της σύµβασης της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη για την ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ροσιάς»».