ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΠΡΩΙ (ΠΑΛΙ) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...


ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 9 π.μ.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΘΕΜΑ 1ο : «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2015».
ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Ετήσια Συνδροµή σε λογιστική ιστοσελίδα, προϋπολογισµού ο.ε. 2014»...

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων Μηχανικής Αποκοµιδής», συνολικού προϋπολογισµού 9.993,75€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την Ανάθεση «Ασφάλιση Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το ∆ιάστηµα 1.1.2015 – 31.12.2015».

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2015 για την Επισκευή – Συντήρηση των Μηχανηµάτων Έργου (1) ΜΕ 56384 µάρκας CASE 580S, (2) ME 59570 µάρκας CASE 590, (3) ME 56384 µάρκας CASE 580 SLE και (4) ΜΕ 122412 µάρκας KOMATSU, στα Πλαίσια της Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου (339/2014 ΑΟΕ)».

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 7ο : «Λογαριασµός εσόδων και εξόδων Οκτωβρίου 2014».