3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΛΑΣ ΝΤΟΥΝΤΑ !


Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 18:00 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΛΑΓΟΜΙΤΖΗ - ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ...
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο:
α) «Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου του ∆.Σ. Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ‘‘Η ΕΣΤΙΑ’’».
β) Αντικατάσταση τακτικού µέλους και εκλογή Προέδρου του ∆.Σ. του Ν.Π.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 2ο:
α) «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του ∆.Σ. Ν.Π.∆.∆.( άρθρο 103 παρ. 4 Ν.3852/2010) µε την επωνυµία: Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». β) Αντικατάσταση τακτικού µέλους και εκλογή Προέδρου του ∆.Σ. του Ν.Π.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Αναστολή λειτουργίας παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην πρόταση, που θα υποβληθεί µε την κοινοπραξία ‘’HUB4BEE Hub for Building Energy and Efficiency Construction’’, για την πρόσκληση µε κωδικό EE-02-2015 «Buildings design for new highly energy performing buildings» (Οικοδοµικός Σχεδιασµός για νέα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης) στο ‘’EU call H2020-EE-2014-2015’’, του προγράµµατος ‘’ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020/ Ενεργειακή αποδοτικότητα (’Horizon 2020/ Energy Efficiency) ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 5ο: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών υβριδικού ταχυδροµείου (έκδοση, εµφακέλωση για αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών Υπηρεσίας Ύδρευσης)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: «∆ωρεάν Παραχώρηση Χρήσης ∆ύο (2) Πυροσβεστικών Οχηµάτων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 7ο:
α) «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ».
β) Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 8ο: «΄Εγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης-διάθεση πίστωσης(κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας υπαλλήλων ∆ήµου ∆ιονύσου)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ2

ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη της άδειας για την προσωρινή σύνδεση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε.».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.


Για να διαβάστε τα σχετικά των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου, πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο

 http://dionysos.gr/?q=node/3531