ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άγ. Στέφανος:28 /01/2015
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Αριθμ. Πρωτ: 2448
Δ/ΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ...
.ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος & Αθ. Διάκου 1 : Άγιος Στέφανος Τ.Κ. : 145 65
Πληροφορίες : Γ.Λεκαράκου Τηλέφωνο : 213 2030627 FAX : 213 2030630

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010.
4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011.
5. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου (ΦΕΚ 1546/Β/27-6-2013), άρθρο 5, άρθρο 5, παρ Γ.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ/Υποπαράγραφος ΣΤ1 του ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11- 2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,
7. Το με αριθ. Πρωτ. οικ.28115/12-07-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Β41ΞΝ-ΤΥΓ), βάσει του οποίου δεν απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του Ν.4057/2012 έγκριση για το προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
8. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Επικοινωνίας& Δημοσίων Σχέσεων.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Δημάρχου και συγκεκριμένα:

α) θέματα οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου τύπου,
β) δημοσιογραφική κάλυψη εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος,
γ) παρακολούθηση της δραστηριότητας του Δήμου και όλων των θεμάτων που τον αφορούν και δημοσιεύονται στον τύπο(έντυπο και ηλεκτρονικό),
δ) σύνταξη δελτίων τύπου για τις δραστηριότητες του Δήμου και επιμέλεια της έκδοσης των ενημερωτικών εντύπων του Δήμου,
ε) υποστήριξη συνεδρίων και ημερίδων σε θέματα επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων,
στ) σχεδιασμό, οργάνωση και εφαρμογή ενεργειών που θα ενημερώνουν τους δημότες για τις υπηρεσίες του δήμου
ζ) εφαρμογή δημοτικού επικοινωνιακού σχεδιασμού και διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων του Δήμου με τοπικούς φορείς και δημότες,
η) ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου με τα τελευταία νέα,
θ) επικοινωνία με Δημάρχους άλλων Ο.Τ.Α. και μέριμνα για μετάβαση και συμμετοχή σε συνέδρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης της δημοτικής αρχής καθώς και υποδοχή επισκεπτών ή αποστολών εσωτερικού και εξωτερικού στο Δήμο,

να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ταχ.Δ/νση: Λεωφ.Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου, Άγιος Στέφανος (ώρες 08:30 έως 14:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή :

Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια .

1. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
2. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)
3. Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
4. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
5. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
6. Να κατέχουν Πτυχίο ή τίτλο σπουδών οποιουδήποτε τμήματος, Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της Αλλοδαπής.
7. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται : Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.ΚΑ.Τ,Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε . για την ιοσοτιμία ,αντίστοιχα του τίτλου και τηβαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ( Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ) για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού .
8. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 ( ΦΕΚ 149 Α ) όπως ισχύει εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.
9. Να διαθέτουν ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, και ειδικότερα σε θέματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, που να αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική, τουλάχιστον 10ετή εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας, δημοσιογράφων μελών της ΕΣΗΕΑ με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε θέματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. 10. Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν.1599/86 και η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
11. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου . 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:

1) Βιογραφικό σημείωμα.
2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
3) Τίτλο Σπουδών
4) Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, από τα οποία βεβαιώνεται η εμπειρία
5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) , όπως ισχύει, ότι: i) δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους. ii) δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση iii) δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθειπενταετία από την απόλυση.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Διονύσου, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια (1) εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.

Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση. Επιπλέον στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα και να μην συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων ( 3584 Ν. /2007).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», το έργο των ειδικών συνεργατών αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. ΑΔΑ: ΒΕΧΟ7ΛΨ-0Ξ2, η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συνεργάτη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Ταχ.Δ/νση: Λεωφ.Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου,Άγιος Στέφανος κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30.

Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νόμου Αττικής.

Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο Δημάρχου
2.Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας.
3.Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ