ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 μ.μ.


13 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΔΥ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ) ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 353 ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ...ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 ΘΕΜΑ 1ο: «Συζήτηση επί αιτήματος 28 Δημοτών-κατοίκων της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος- Ομάδας Δήμου Διονύσου για τη λειτουργία του πρώην ΙΚΑ σημερινό ΠΕΔΥ Αγ. Στεφάνου (Α.Π. 2/2015/9-2-2015) ».

ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου ο.ε. 2014». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 5ο: Ανάθεση για τη «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1 Α.Π.Ε. του έργου «επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου 2013».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ανθουσών στη Δ.Κ. Δροσιάς».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για την αλλαγή νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Διονύσου και εκπροσώπων του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ» με το διακριτικό τίτλο « ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ» στα πλαίσια εκτέλεσης της Πράξης με κωδικό MIS 375786, στον Άξονα Προτεραιότητας 4, του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2015 ποσού 41.619,10€» .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων» (άρθ. 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) σύμφωνα με το άρθ. 1 του ΠΔ 270/1981.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 2

ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών» του άρθ. 32 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 12ο: Συμμετοχή Δήμου Διονύσου σε σχήμα συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020», Σκέλος 2: Συμμετοχή στις Δημοκρατικές Διαδικασίες και στα Κοινά, Μέτρο 3.2.1. Αδελφοποίηση Πόλεων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 13ο: «Συζήτηση επί αιτήματος 353 Δημοτών-κατοίκων του Δήμου Διονύσου για τη δωρεάν παραχώρηση αθλητικών, σχολικών και πολιτιστικών χώρων του Δήμου Διονύσου στα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία του Δήμου Διονύσου» ( Α.Π. 3/2015/9-2-2015).