Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:00
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ 1ο: «Συζήτηση επί αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δημόσιων Σχολείων του Δήμου Διονύσου, με θέμα την παιδεία και τα προβλήματά της (Α.Π. 3461/9-2-2015) ».
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα...
"Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ’’». ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» της Δ. Κ. Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για τη βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου–ΚΠΑ-ISO 9001-2008». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Στείρωση και εμβολιασμός αδέσποτων ζώων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2015». ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας 1) ΣΚΕΡΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 2) ΛΥΚΟΥΔΗ ΠΑΥΛΟΥ και 3) ΣΚΕΡΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΥΓ. ΧΡΗΣΤΟΥ».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 1 του άρθ. 7 του ΠΔ 270/1981 περί εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».(Α.Π.6931/13-3-2015). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 11ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».(Α.Π.6945/13-3-2015). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.