115 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΕΩΣ ΤΙΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ στο Δήμο Διονύσου
Ξεκινάει από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για πεντάμηνες προσλήψεις...
σε 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης στους δήμους της χώρας. Αυτό προβλέπει η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία 2015.

Η πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στο Δήμο Διονύσου... της Δημόσιας Πρόσκλησης του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα αφορά στις παρακάτω θέσεις πλήρους απασχόλησης:


ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
10
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
65
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
8
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
3
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ
ΝΟΜΙΚΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
2
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ')
3
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
4
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1Δικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆., που ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα µμητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Εγγεγραμμένοι µμακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆,

4. Άνεργοι ̟πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τοµέα εγγεγραμμένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά ̟προσόντα τους,

5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών.

Ο χρόνος λήξης της ̟ προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση είναι η 27η Απριλίου 2015.

Οι άνεργοι ̟που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπω την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται µέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, και συγκεκριμένα από 06-04-2015 και ώρα 10η πρωινή έως και 27-04-2015 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, η παρούσα πρόσκληση έχει καταχωρηθεί και στους διαδικτυακούς τόπους του Ο.Α.Ε.∆. (www.oaed.gr ) και του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr ), καθώς και του «∆ιαύγεια» http://sites.diavgeia.gov.gr/oaed/ .

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ