ΟΝΑΠ "ΘΕΣΠΙΣ": ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 189.450 €


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΩΣ 5 ΜΑΪΟΥ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία των τμημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. Διονύσου» συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 189.450,53 € (συμπ/νου ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού. 

http://dionysos.gr/sites/default/files/%20%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%99%CE%A3_07042015_signed.pdf