ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:00 μ.μ.


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ 1ο: «∆ιαβίβαση της αριθ. 7/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ µε θέµα «Ετήσια έκθεση πεπραγµένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ...

ΘΕΜΑ 2ο: «∆ιάνοιξη οδού Οδυσσέως στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή προσαυξήσεων βεβαιωτικού καταλόγου ύδρευσης».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση µετακίνησης ∆ηµοτικών Συµβούλων στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕ∆Ε». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισµός επιτροπών παραλαβής έργων του ∆ήµου ∆ιονύσου».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης του Υποέργου 3: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του ∆ήµου ∆ιονύσου» της πράξης µε τίτλο “∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ∆ηµοτικές κοινότητες Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 340042) ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜA 7ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Μικροβιολογικός & Χηµικός Έλεγχος Νερού». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της αριθ. 30/6-4-2015 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισµού του ΝΠ ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου (περιόδου 1-1-2013 έως 31-12- 2013)». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της αριθ. 27/27-3-2015 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. ‘‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’’ µε θέµα «Α΄ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ο.ε. 2015».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 ∆ήµου ∆ιονύσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 11ο: « Έγκριση σκοπιµότητας διενέργειας προµηθειών και παροχής υπηρεσιών Τµ. Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας (Γρ. Πληροφορικής)». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 12ο: «Χρονική παράταση Σύµβασης χωρίς υπέρβαση συµβατικού αντικειµένου για τη προµήθεια ασφαλτικού υλικού».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 13ο: «Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης των προµηθειών του ∆ήµου ο.ε. 2015 (ΕΚΠΟΤΑ)». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 14ο : «Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής - βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών του ∆ήµου ο.ε. 2015 (Π∆ 28/1980)».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 15ο: «Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής των προµηθειών του ∆ήµου ο.ε. 2015 (ΕΚΠΟΤΑ)». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 16ο: «∆ηλωτικό σήµα(Λογότυπο) ∆ήµου ∆ιονύσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση της αριθ. 46/21-4-2015 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ περί «Παράτασης Απολογισµού της Α/βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου για το οικονοµικό έτος 2014».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.