ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:00 μ.μ.


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την ίδρυση κ΄ λειτουργία της πολεοδομίας στο Δ. Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ...

.
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 21/2-4-2015 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ περί «Παραπομπής του Οικονομικού Απολογισμού 2014 της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δήμου Διονύσου στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διονύσου προκειμένου να πράξει τα δέοντα μέσα στο πλαίσιο της κείμενης Νομοθεσίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 3ο: «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από το Δημοτικό Ταμείο στους Ζώρζο Γεώργιο και Τσουκλίδου Βασιλική». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ανάθεσης προμήθειας Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου και των Ν.Π.Δ.Δ αυτού 2015-2016».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 παρ.1 του Π.Δ 270/81) και συγκρότηση της Επιτροπής για το έτος 2015». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ’’». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 8ο: « Έγκριση της αριθ. 20/16-3-2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ περί « Α΄Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε.2015». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 2 ΠΚΤΜΝΕ και 2 Α.Π.Ε. του έργου « ηλεκτροφωτισμός οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας» Δ.Κ Σταμάτας.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 10ο: « Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης για προσωρινές ρυθμίσεις στη Δ.Κ. Άνοιξης στα πλαίσια του έργου : «Κατασκευή Αγωγών Απορροής Ομβρίων Υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β΄Φάση». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση: 1) Προγράμματος δημιουργίας “Της Κάρτας του Δημότη”. 2) Διενέργειας (αναγκαιότητας) προμηθειών α) ενημερωτικού υλικού και β) θερμικού εκτυπωτή πλαστικών καρτών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Διονύσου, μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ − ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ − ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» με διακριτικό τίτλο. «ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Ε.» στην Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα: «Ορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση των παλαιών μελών». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας Γάλακτος έτους 2015».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα διοικητικά όρια του Δήμου μας στα πλαίσια του έργου: «Δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης Δήμου Κηφισιάς». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειμένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & Εντύπων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ερευνητικό έργο για τη διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.