Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΤΟΪ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΑΞΟΝΕΣ !


Συμμετοχή Δήμου Διονύσου στη Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου ΚΥΑ «Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου Eλεύθερης Πρόσβασης (Πρώην Βασιλικό κτήμα τατοΐου)» 
Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της πρώην βασιλικής περιουσίας στο Τατόι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο ΚΥΑ...
«Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου Eλεύθερης Πρόσβασης (Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου)» για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Αγροκτήματος.

Το Κτήμα Τατοΐου διαθέτει μια σημαντική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία, φυσικού – πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου και μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό πόλο έλξης, με διεθνή προβολή.

Σήμερα, το Πάρκο κατακλύζεται τα Σαββατοκύριακα από επισκέπτες του Δήμου μας και των όμορων Δήμων. Πρόκειται για έκταση 22.500 περίπου στρεμμάτων στις νοτιοανατολικές υπώρειες της Πάρνηθας. Κατά το πλείστον δασική, η οποία διακόπτεται από τμήματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων (1250 στρεμμάτων συνολικά) και περικλείει στον κεντρικό της πυρήνα τις εγκαταστάσεις του πρώην βασιλικού κτήματος σε έκταση 1500 στρεμμάτων, όπου και συγκεντρώνεται το κύριο κτιριακό δυναμικό (14.340 m2).

Γενικά, στη νομοθεσία προβλέπονται περισσότεροι φορείς που εμπλέκονται στην δημιουργία, διαχείριση, φύλαξη, προστασία των χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου, όπως οι ΟΤΑ, η Δασική Υπηρεσία, η Πολεοδομία, η ΕΠΑΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. Ι εδ. γ αρ. 13 του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ, ν. 3463/2006) η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους ανάγεται σε αρμοδιότητα των ΟΤΑ.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι: «…οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: … 4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 5. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα. …7. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης….11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης. … ζ) Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια. 2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού…

Με βάση την ανωτέρω διάταξη, η ευθύνη της δημιουργίας χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτούς, ανήκει στους ΟΤΑ. Επομένως, οι Δήμοι και κοινότητες έχουν το τεκμήριο αρμοδιότητας για κάθε εργασία στους χώρους αυτούς. Μάλιστα, με το άρθρο 79 παρ. 1 του ΔΚΚ, χορηγείται στους ΟΤΑ εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων ειδικά «….α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη ρύπανση. α2…. α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών. …».

Με το υπ’ αρ. 87668/5.8.93 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου ΓΓ Δασών και ΦΠ, διευκρινίσθηκε ότι, περιεχόμενο της ανατεθείσας στους ΟΤΑ μέριμνας είναι η φροντίδα για την ανάπτυξη, βελτίωση και καθαριότητα των χώρων πρασίνου. Αντίθετα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 998/79 και τον ΔΚΚ, η ευθύνη προστασίας των δασικών χώρων πρασίνου ανήκει στην αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δασικές υπηρεσίες είναι επιφορτισμένες με την αρμοδιότητα να κρίνουν πότε επέρχεται αλλαγή του προορισμού, από μια επέμβαση.

Με βάση τα ανωτέρω καταλήγουμε στην ακόλουθη τριπλή διάκριση: Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την δημιουργία χώρων πρασίνου στις εντός σχεδίου περιοχές, ανήκει σε εκείνον που διαθέτει, κατά τη νομοθεσία, πρωτοβουλία έναρξης της διαδικασίας έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου, δηλαδή, κατά περίπτωση, τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ή τους ΟΤΑ.

Για την προστασία και διαχείριση των ήδη υφιστάμενων χώρων κοινόχρηστου πρασίνου, χωρίς δασικό χαρακτήρα, η αρμοδιότητα ανήκει κατά τεκμήριο στους ΟΤΑ, είτε σε όποιον καθορίζουν ειδικές νομοθετικές διατάξεις ως υπεύθυνο για την διενέργεια συγκεκριμένων εργασιών.

Η διαχείριση των εντός σχεδίου υφιστάμενων χώρων κοινόχρηστου πρασίνου δασικού χαρακτήρα (πάρκων και αλσών), δηλαδή η φροντίδα ανάπτυξης, βελτίωσης, αναδάσωσης, φύλαξης, καθαριότητας, περιποίησης, υλοτομίας κ.λπ., αρμόδιες είναι κατ’ αρχάς οι υπηρεσίες των ΟΤΑ, άλλως οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην τυχόν ad hoc υφιστάμενη ρύθμιση για τον κάθε χώρο πρασίνου, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των σχετικών ενεργειών από την αρμόδια δασική υπηρεσία,η οποία έχει πάντοτε κατά νόμον την ευθύνη προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Υλοποιώντας τις διατάξεις του άρθρου 2 του από 19-7-2007 Π.Δ/τος « Καθορισμός Ζωνών Προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 336Δ/2007) όπως τροποποιήθηκε με το από 4 -12- 2008 Π.Δ/γμα «Τροποποίηση του από 19.7/24.7.2007 Π.Δ /τος «Καθορισμός Ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (Ν. Αττικής)» (Δ’ 336)».(Δ/619/19.2.2008), η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας (ΟΡΣΑ) με την υπ’ αριθμ. 13η / 3ο/15.09.2011 απόφαση της και σε συνέχεια της από 06/05/2011 πρόσκλησης διαγωνισμού ανέθεσε σε κοινοπραξία μελετητών την εκπόνηση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης για την Προστασία και Ανάδειξη του Κτήματος Τατοΐου.
Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, ο οποίος ασκεί τη διαχείριση του Κτήματος Τατοΐου συνεπικουρούμενος από τον ΟΡΣΑ.

Στην πράξη, ο σχεδιασμός ενός μητροπολιτικού πάρκου κλίνει προς την επιλογή ενός συστήματος μεικτών χρήσεων (πρασίνου, οικιστικής ανάπτυξης, τουρισμού, επιχειρήσεων κ.λπ) και έχει επικρατήσει να θεωρείται επιτρεπτό ένα ευρύ φάσμα ήπιων δραστηριοτήτων, συναφών και συμβατών με τη λειτουργία του πάρκου, εφόσον δεν ανατρέπεται η βασική λειτουργία του πρασίνου, όπου αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος του μητροπολιτικού πάρκου στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όχι μόνον των Δήμων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων υπάγεται χωρικά, αλλά μιας πολύ ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Ο Φορέας Διαχείρισης Τατοΐου δεν έχει ακόμη λειτουργήσει και μια υποστελέχωσή του θα θέσει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του σχεδίου. Η συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση του Μητροπολιτικού Πάρκου από τους ΟΤΑ κρίνεται απαραίτητη και επιπροσθέτως θα βοηθήσει την τοπική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Διονύσου καταθέτει τη σύμφωνη γνώμη του και λαμβάνοντας υπ΄όψιν ότι εμπλέκεται άμεσα στην αξιοποίηση του κτήματος Τατοΐου, θέλει να συμβάλει αναπτυξιακά με συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της Διαβούλευσης, αναλαμβάνοντας το κόστος των διαφόρων επενδύσεων που πρόκειται να προτείνει αλλά και τους τρόπους χρηματοδότησης αυτών στους παρακάτω άξονες:

Α. Άξονας πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης,
Ο Δήμος μας δια μέσου της Αναπτυξιακής Εταιρείας μόνος ή σε συνεργασία με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις των όμορων Δήμων θα μπορούσε δια μέσου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων INTERREG και ΟΑΕΔ να υποστηρίξει και να ενισχύσει ένα δίκτυο νεοφυών επιχειρήσεων startups με στόχο τόσο την διάθεση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας για κατανάλωση και εμπορία εντός και εκτός του κτήματος Τατοΐου, όσο και σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης Τατοΐου να προωθήσει την εκπαιδευτική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που θα δημιουργηθούν (επισκέψιμες εγκαταστάσεις) που βρίσκονται στη χωρική του αρμοδιότητα.

Β. Άξονας αναψυχής και άθλησης
Ο Δήμος μας μετά από σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης και δια μέσου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής θα μπορούσε να παρέμβει με ήπιες βιοκλιματικές αναπλάσεις χώρων ποδηλατικών διαδρομών, υπαίθριων χώρων ανάπαυσης που θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: αθλητικές δραστηριότητες (ποδηλασία, πεζοπορία), αθλοπαιδιές (παιδικές χαρές), δραστηριότητες συναφείς με την περιβαλλοντική εκπαίδευση (Bird watching, επίσκεψη πεζή ή επί υποζυγίων στο δάσος, στις καλλιέργειες, στους τόπους παραγωγής). Οργανωμένη σήμανση του δικτύου μονοπατιών του ορεινού συγκροτήματος της Πάρνηθας με πληροφορίες σχετικές με το Πάρκο ώστε να ενισχυθεί η προσέλευση πεζοπόρων ορειβατών. Δημιουργία ειδικού δικτύου αγωνιστικής ιππασίας στο νοτιοδυτικό τμήμα του Πάρκου, εντός της ζώνης Β4. Τα έργο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική (2014-2020) ή από τομεακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ ή κατ΄ εξαίρεση από τα ειδικά μέτρα του Προγράμματος ΥΠΑΑΝ. Ακόμη μέρος του έργου από το BALKAN MEDITERRANEAN INTERREG όπου θα μπορούσε να υποστηριχθεί η ιδιαίτερη δυναμική του Κτήματος ως Μητροπολιτικού Πάρκου της Αττικής, ώστε να ενταχθεί τόσο στα δίκτυα των αντίστοιχων περιαστικών δασών την Ευρώπης όσο και στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Βασιλικών Κατοικιών.

Γ. Πολιτιστικός Άξονας
Ο Δήμος μας δια μέσου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και η Αναπτυξιακή μας Εταιρεία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αειφορία πολιτιστικών δραστηριοτήτων υπαιθρίων αλλά και στεγασμένων. Στην κατασκευή κτιρίων, όπως εξειδικεύονται στα άρθρα 4 και 5 της δημόσιας διαβούλευσης για την οργάνωση και διαμόρφωση χώρων εισόδου και βοηθητικών χώρων, τη διαμόρφωση και λειτουργία χώρων στάθμευσης και βοηθητικών χώρων, στις προβλεπόμενες εκτάσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 3 και 5 της δημόσιας διαβούλευσης, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου ενώ τη διαχείριση και λειτουργία αυτών να έχει η Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Δήμου.

Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην Πύλη Κρυονερίου, κοντά στο νεκροταφείο του Κρυονερίου, εντός της ζώνης Β4.όπου διαμορφώνεται υπαίθριος χώρος έκτασης 1 στρέμματος. Στο κτίριο ΚΖ-03 όπου πρόκειται να στεγάσει χρήσεις υποδοχής του Πάρκου (πληροφορίες, χώροι υγιεινής, πωλητήριο) και στο κτίριο ΚΖ-02 ως χώρος φύλακα. Συμπληρωματικά στο περίπτερο για την διάθεση των ποδηλάτων, στο στέγαστρο ιππήλατων αμαξιδίων και στον κύριο χώρο στάθμευσης «P3» Κρυονερίου. Το συγκεκριμένο εγχείρημα για να είναι βιώσιμο και επιτυχές, προϋποθέτει την χρήση του επιφανειακού γεωθερμικού πεδίου για μέρος της ενέργειας θέρμανσης-κλιματισμού, την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης.

Στην εγκατάσταση infokiosks με οθόνη αφής, ασύρματες συσκευές ξενάγησης, ξενάγηση με φυσικά πρόσωπα και συστήματος ασύρματου hotspot wi fi, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλισης.

Για την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης και λειτουργίας ενοικίασης ποδηλάτων και μικρών αναψυκτηρίων (παραδοσιακών λιθόκτιστων κτισμάτων της τάξης των 20 μ2 και στις περιπτώσεις των αναψυκτηρίων και των ενοικιαστηρίων ποδηλάτων, με συνοδεία στεγάστρου των 40 μ2 περίπου) προτείνεται η επέκταση και η αξιοποίηση του Χρηματοδοτικού του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του ΥΠΕΚΑ για προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ή και συμβατικών ποδηλάτων με ύπαρξη διαφημιστικού χώρου στο πίσω μέρος του ποδηλάτου, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ποδήλατα, θέσεις στάθμευσης, θέσεις φύλαξης, εξειδικευμένο και εξελιγμένο τεχνολογικά λογισμικό υποστήριξης ηλεκτρονικής διαδικασίας κλειδώματος, ηλεκτρονικής διαδικασίας αυτόματης πληρωμής, ενημέρωση για βλάβη, κα.

Δ. Άξονας επιστημονικής, οικολογικής, ερευνητικής δραστηριότητας
Διεξαγωγή διακρατικών Συνεδρίων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς επιστημονικής έρευνας και συνεδρίων με έμφαση αντικείμενα συναφή με τις δραστηριότητες του Πάρκου για την προβολή και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος για την προστασία της άγριας πανίδας, την περίθαλψη και επανένταξη των αγρίων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ε. Άξονας εστίασης και φιλοξενίας
Ο Δήμος Διονύσου σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης, την Περιφέρεια Αττικής τους όμορους δήμους και το ΚΑΠΕ θα μπορούσε να συμβάλει στα έργα υποδομών με κατά το δυνατόν ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα, μειωμένο λειτουργικό κόστος, χαμηλή εκπομπή CO2 και εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Με στόχο τη διατήρηση ή αποκατάσταση της γενικής φυσιογνωμίας και λειτουργίας των κτιρίων ενώ παράλληλα να μετέχει στην κοινοπραξία των παραπάνω εμπλεκόμενων φορέων με αντικείμενο την οργάνωση δικτύου εστίασης στο Πάρκο (αναψυκτήρια, εστιατόριο, ταβέρνα, καφενεία) αλλά και κτιρίου φιλοξενίας με την εγκατάσταση συστήματος BMS (Building Management System) που θα επιτρέψει την ορθολογική διαχείριση ενέργειας και τις βέλτιστες συνθήκες συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Σημείωση edionysos.gr: Προτάσεις για την αξιοποίηση του Κτήματος Τατοΐου υπέβαλλαν μεταξύ άλλων Φορείς και Σύλλογοι που δρουν στην ευρύτερη περιοχή ("Φίλοι του κτήματος Τατοΐου", Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού" κλπ) αλλά και Τοπικοί Σύλλογοι και πολίτες του Δήμου Διονύσου (π.χ. "Δρυάδες").