ΘΕΣΠΙΣ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, μεταφέρει την 16η τακτική συνεδρίαση λόγω της παρούσας κρίσιμης...
πολιτικής κατάστασης, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 30/6/2015 (αρ. πρωτ. 549/26-6-2015 προηγούμενης πρόσκλησης), σε νέα ημερομηνία, στις 10/7/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Άνοιξης και καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. « Έγκριση ταμειακού απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» ο.ε 2014.»

2. « Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής»

3. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση οργάνων δημοτικού γυμναστηρίου.»

4. « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων στη δημοτική βιβλιοθήκη Διονύσου.»

5. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες στεγάνωσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Διονύσου.»

6. « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για των καθαρισμό υαλοπινάκων στο Πολιτιστικό Κέντρο Διονύσου.»

7. « Λήψη απόφασης για τη δημιουργία επιτροπής σύνταξης προγράμματος “Διονυσίων 2015’’»

8. « Λήψη απόφασης για τη δημιουργία επιτροπής πολιτισμού και αθλητισμού.»

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 16η/2015

Ο Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ»
Βασίλης Δαρδαμάνης