ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ SUMMER CAMP...


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου προσκαλεί όλους τους γονείς-κηδεµόνες, των οποίων τα παιδιά θα συµµετάσχουν στις Καλοκαιρινές ∆ράσεις Αθλητισµού, Παιδείας και Πολιτισµού, «Summer Camp ∆ιονύσου 2015», από την Παρασκευή 12 Ιουνίου έως...
την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρες 9:00 – 20:00 στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Αγ. Στέφανος), να προσκοµίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ταυτότητα γονέα

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βεβαίωση εντοπιότητα ή Λογαριασµός ∆ΕΚΟ

Βεβαίωση παιδιάτρου

και να καταβάλουν το κόστος εγγραφής-συµµετοχής, εφόσον έχουν δηλώσει σχετικά.

Θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις µε την προϋπόθεση να έχουν υποβληθεί τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και έχει υπογραφεί η σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ΕΝ ΘΑ ∆ΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ