ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96...
«Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) και την υπ’ αριθ. Πρωτ. 21803/28-07-2015 Υπουργική Απόφαση, σας καλεί να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) τη δεύτερη (2η) του μηνός Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού περί καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στις Επιτροπές Υποστήριξης, στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική τους προβολή και τον τρόπο χρήσης αυτών για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννουλάτος Σπυρίδων