ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ... ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ 23 ΘΕΜΑΤΑ...ΘΕΜΑ1ο: Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάσει Ν. 4321/15 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας¨» (ΦΕΚ 32/21-3-2005 τεύχος :Α). »
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 45 «Διαχείριση και διανομή νερού (Πόσιμο νερό)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Μερική Διόρθωση της αριθ.72/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σκοπιμότητας “Προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ, μπαταριών και μικροϋλικών και λογισμικού ωρομέτρησης”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον Τεχλικίδη Μιχαήλ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής – κοπή ψηλών δένδρων – αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 7 : Λήψη απόφασης για αναγκαιότητα παράτασης των συμβάσεων καθαριστριών/καθαριστών των Σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου οι οποίες έληξαν 30-6-2015 έως την λήξη του έτους ήτοι 31-12-2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικαταστάσεις-μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Διονύσου» στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή δικτύου αγωγών απορροής υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου-Β΄φάση».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση και παραλαβή Μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου στη Λ. Σταμάτας των Δ.Κ. Σταμάτας και Δροσιάς».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 11ο: «Προβλήματα των καθαριστριών των σχολείων του Δήμου μας».(κατόπιν του Α.Π.17/16-6-2015 εγγράφου αιτήματος 30 δημοτών κατοίκων).

ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 13ο: Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια υπηρεσιών»Διαχείριση νεκρών ζώων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 14ο: Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας» Ομάδα Γ KONICA MINOLTA».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 15ο: «Ηλεκτροδότηση Πίλλαρ στην οδό Αθηνάς 41-43 στη Δ.Κ. Διονύσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 16ο: «Εγκατάσταση πίλλαρ παροχής ΔΕΗ στην οδό Μητροπολίτη Κυδωνιών αρ.1-3 στη ΔΚ Διονύσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2015»(Αρ.Πρωτ.18278/25-6-15).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2015»(Αρ.Πρωτ.19744/7-7-15).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 19ο: «Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Εθνικές και Τοπικές Στρατηγικές για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Διονύσου σε σχήμα συνεργασίας στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020», Σκέλος 2: Συμμετοχή στις Δημοκρατικές Διαδικασίες και στα Κοινά, Μέτρο 3.2.1. Αδελφοποίηση Πόλεων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της αριθμ. 5/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού ο.ε.2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 21ο: Παράταση διάρκειας σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολοπούλου Αλεξάνδρας-Αιμιλίας για τη στέγαση του ΚΕΠ Δροσιάς».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 22ο: «Τροποποίηση της αριθ. 118/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την απευθείας μίσθωση όμορων οικοπέδων με τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΓΑΚΟΥ επι της Λ.Σταμάτας 25 .»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2015»(Αρ.Πρωτ. 18879/30-6 -15).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννουλάτος Σπυρίδων