ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ο ΟΝΑΠ "ΘΕΣΠΙΣ" !


Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:00. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΙΑ ΥΦΑΝΤΗ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την εισήγηση του αντιδημάρχου στρατηγικού σχεδιασμού Ηλία Υφαντή, στην οποία αναλύει τους λόγους για τους οποίους είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του Νομικού Προσώπου. 

Ακολουθεί η Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή πρώτη ( 21 ) του μηνός Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα ..18:00.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο: «3 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Λειτουργία Πολεοδομίας του Δήμου Διονύσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ρέματος Αγ. Παρασκευής Δ.Κ. Άνοιξης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 5ο: Κατάργηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της αριθ. 74/13-7-2015 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της αριθ. 64/13-7-2015 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σκοπιμότητας “Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας Konica Minolta και Toshiba”».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Μίσθωση ακινήτου για μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Η ΕΣΤΙΑ’’.

ΘΕΜΑ 10ο: «Εφαρμογή του άρθρου 10 του Κανονισμού Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννουλάτος Σπυρίδων