ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ 18 ΘΕΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 6 μ.μ.


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 20.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014...ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκλιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή έκτη (26 η ) του µηνός Αυγούστου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα ..18:00.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2015» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 2ο: :“Λήψη απόφασης παραχώρησης χώρου για την στέγαση γραφείων των Σχολικών Συµβούλων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Β΄ Ανατολικής Αττικής”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Αντικατάσταση µελών του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) µε την επωνυµία ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Τροποποίηση των άρθρων 5ου και 8ου και κωδικοποίηση της συστατικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ν.π.δ.δ. «Κοινωνική Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου Η ΕΣΤΙΑ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της αριθ. 75/24-7-2015 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 6.000,00 ευρώ αορίστου χρόνου για την συµµετοχή στην υλοποίηση της δράσης Εναρµόνιση Οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής της Ε.Ε.Τ.Α.Α (∆ιακήρυξη 2100/16-7-2015) και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Ν.Π για υπογραφή κάθε συµβατικού εγγράφου για την έκδοση της παραπάνω αναφερόµενης εγγυητικής επιστολής ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της αριθ. 79/24-7-2015 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «΄Eγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν. Π Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου Η ΕΣΤΙΑ ο.ε 2014 (διάστηµα 01-01-2014 έως 31/12/2014)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της αριθ. 79/10-7-2015 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ µε θέµα «΄Eγκριση απολογισµού Ν.Π.∆.∆  Ο.Ν.Α.Π Ο ΘΕΣΠΙΣ ο.ε 2014».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 9ο:«Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον απολογισµό των πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2014». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 10ο:. α)Αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου του ∆Σ Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΝΑΠ ‘’ Ο ΘΕΣΠΙΣ‘’.β) Εκλογή Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 11ο:«Αντικατάσταση µελών Επιτροπών ∆ιενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης των προµηθειών του ∆ήµου ο.ε. 2015. (ΕΚΠΟΤΑ)». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 12ο: «Χρονική παράταση Σύµβασης χωρίς υπέρβαση συµβατικού αντικειµένου για τη προµήθεια και εγκατάσταση εφαρµογής για την ωροµέτρηση της παρουσίας του προσωπικού». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 13ο: « Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 14ο: « Χρονική παράταση συµβάσεων χωρίς υπέρβαση συµβατικού αντικειµένου για τη προµήθεια χρωµάτων και σιδήρου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 15ο: «Εισήγηση του Εντεταλµένου Συµβούλου Πολιτικής Προστασίας αναφορικά µε την επιχορήγηση ύψους 20.000 € υπέρ των εθελοντικών οργανώσεων του ∆ήµου.»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

ΘΕΜΑ 16ο: «4η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ο.ε. 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση ∆ηµοτικών Προγραµµάτων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 18ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Γιαννουλάτος Σπυρίδων