ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ !


ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ανακοίνωση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Διονύσου, σχετικά με το θέμα καθαρισμού των σχολικών μονάδων...
Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις προσλήψεις καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου καθώς και τις απορρέουσες από αυτό αρμοδιότητες... των σχολικών επιτροπών αποσαφηνίζουν με ανακοίνωσή τους οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου.

Η ανακοίνωση ακολουθεί:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με το μείζον θέμα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους 2015-2016 στις 11/09/2015, αποσαφηνίζουμε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις προσλήψεις καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου καθώς και τις απορρέουσες από αυτό αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών.

- Με το νόμο 1894/90 όπως ισχύει ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι έργο των σχολικών επιτροπών είναι και η αμοιβή των καθαριστών των σχολικών μονάδων).

-Με το νόμο 1892/90 όπως ισχύει, ορίζεται ότι ο καθαρισμός των σχολικών μονάδων, όταν οι ανάγκες δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις , μπορεί ν' ανατίθεται σε καθαριστές - καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός διδακτικού έτους.

Επιπλέον, ότι η αμοιβή των καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου από 01-04-2007 και μετά βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ, το οποίο ορίζεται ως φορέας χρηματοδότησης που θα συνάπτει τις συμβάσεις μίσθωσης έργου με τις καθαρίστριες .Τις συμβάσεις θα υπογράφουν οι προϊστάμενοι των αντίστοιχων Γραφείων Εκπαίδευσης και όπου αυτά δεν υπάρχουν, οι προϊστάμενοι των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Η δε καταβολή της αμοιβής των καθαριστριών θα διενεργείται από τις σχολικές επιτροπές μετά από την προς τούτο επιχορήγησή τους.

Ωστόσο με ΥΑ ΥΠΕΠΘ μπορεί να καθορίζεται, εκτός του ΥΠΕΠΘ, και εποπτευόμενος οργανισμός ή φορέας που θα συνάπτει τις συμβάσεις μίσθωσης έργου με τις καθαρίστριες.

Με τον 3870/10 προβλέπεται ότι για το διδακτικό έτος 2010-2011 οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των καθαριστριών καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 3577/07 (δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις του 1892/90 όπως ίσχυε), ενώ από την έναρξη του διδακτικού έτους 2011-2012 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με συμβάσεις που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για το κόστος της απασχόλησης αυτών των συμβάσεων, για το διδακτικό έτος 2011-2012 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών που με ΥΑ κατανέμεται κατ' αναλογία στους οικείους δήμους.

Από τον 3870/10 και μέχρι σήμερα, με νόμους που εκδίδονταν κάθε χρόνο και τροποποιούσαν τον 3870/10 ως προς το άρθρο που αφορά τις συμβάσεις μίσθωσης έργου των καθαριστριών, συστηματικά, παρατεινόταν και για επόμενα διδακτικά έτη η ισχύς των διατάξεων του 1892/90 όπως ίσχυε- και από την άλλη αναβαλλόταν διαρκώς το νέο καθεστώς που προέβλεπε τη σύναψη συμβάσεων έργου για τις καθαρίστριες από τους οικείους δήμους και με πίστωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Με τον 4186/13 ορίζεται για άλλη μια φορά ότι για τη σύναψη των συμβάσεων έργου των καθαριστριών ισχύουν οι διατάξεις του 1892/90 και για τα διδακτικά έτη2013-2014 και 2014-2015 ενώ το ΥΠΕΠΘ με ΥΑ καθόριζε ως εποπτευόμενο φορέα το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), αρχικά για τη χρηματοδότηση και τη σύναψη συμβάσεων, στη συνέχεια μόνο για τη χρηματοδότηση ενώ αρμόδιες για τη σύναψη των συμβάσεων και την καταβολή των αμοιβών ορίζονταν οι σχολικές επιτροπές.

Με τον 4325/15, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου των σχολικών καθαριστριών , προβλέπεται η παράταση μέχρι 31-12-2015 των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων μίσθωσης έργου ή η επανασύναψη όσων έχουν λήξει πρόσφατα, με τους ιδιώτες που απασχολούνταν ή είχαν απασχοληθεί στον καθαρισμό των κτιρίων των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 102/26-08-2015 άρθρο 4 ορίζεται ότι ΚΑΙ για το σχολικό έτος 2015-2016,για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου των σχολικών καθαριστριών θα ισχύσουν οι διατάξεις του νόμου 1892/90 όπως ισχύει. 

Συνοψίζοντας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αρμόδιος φορέας χρηματοδότησης και σύναψης συμβάσεων είναι και πάλι το ΥΠΕΠΘ. Η αρμοδιότητα των σχολικών επιτροπών περιορίζεται ΜΟΝΟ στην καταβολή της αμοιβής των καθαριστριών μετά από χρηματοδότηση του ΥΠΕΠΘ.

Οι σχολικές επιτροπές νομιμοποιούνται να συνάψουν συμβάσεις έργου με τις καθαρίστριες ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το ΥΠΕΠΘ ορίσει με νέα ΥΑ αφενός εποπτευόμενο φορέα για τη χρηματοδότηση και αφετέρου τις σχολικές επιτροπές αρμόδιες για τη σύναψη των συγκεκριμένων συμβάσεων έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΝΤΑΓΚΑΛΗ