ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS...


ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 6:00 μ.μ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την τριακοστή (30η) του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ..18:00.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισμός Γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθ. 32 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων του Δήμου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2015». ( αρ.πρωτ.26039/15-9-15). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2015». ( αρ.πρωτ.25165/8-9-15). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της αριθ. 84/24-8-2015 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. ‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’ με θέμα «B Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2015». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Άμεση ολοκλήρωση του Β1 Σταδίου της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α και Β Στάδιο) Αστικογεωολογική μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘’Erasmus+’’ 2015 στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2015– EAC/A04/2014–Πρόγραμμα Erasmus+ Youth KA3 ‘’Διαρθρωμένος διάλογος: Συναντήσεις Μεταξύ των Νέων και των Υπευθύνων για τη λήψη Αποφάσεων στον Τομέα της Νεολαίας’’ με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων έχοντας ως συντονιστή εταίρο το Δήμο Διονύσου με θέμα: «Democratic Chain» (Αλυσίδα Δημοκρατίας)». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Διονύσου».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 10ο: Δέσμευση εκτάσεων για τα αντλιοστάσια A/T1, Α/Σ1, Α/Σ2 της μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους Οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο, του Δήμου Διονύσου ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση για την προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης / εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη)». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 12ο: « Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και διαγραφή προσαυξήσεων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης για προσωρινές ρυθμίσεις στη Δ.Κ. Άνοιξης στα πλαίσια του έργου : «Κατασκευή Αγωγών Απορροής Ομβρίων Υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β΄Φάση». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2015». ( αρ.πρωτ.27124/25-9-15). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννουλάτος Σπυρίδων