"ΒΑΡΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ 29 ΘΕΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 μ.μ.


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Αναγκαιότητας διοργάνωσης προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου του Δήμου Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ...
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 24-9-2015». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: «5 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε. 2015».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση α) 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο «ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου » β) Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο «ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Διονύσου».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση των άρθρων 7ου και 10ου της συστατικής πράξης του N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» και κωδικοποίησή της. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 7ο: « Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Δ.Σ του Ν.Π Δ.Δ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ και αντικατάστασή του».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της αριθμ. 6/13-10-2015 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού ο.ε 2015 μετά τις παρατηρήσεις της Α.Δ Αττικής». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της αριθμ. 90/12-10-2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2015». (αρ.πρωτ.25165/8-9-2015) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 11ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2015». (αρ.πρωτ.28229/7-10-2015) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Πληρωμής Προστίμου για Τροχαία Παράβαση Αυτοκινήτου του Δήμου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Διονύσου. ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ανταποδοτικής εισφοράς των πολιτών για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών Δημοτικού Σχολείου Δήμου Διονύσου 2015-2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 16ο: «΄Εγκριση συμμετοχής υπαλλήλου της Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υπηρεσίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου σε Συνέδριο σχετικό με τον τομέα κατάρτισης της Σχολικής Ψυχολογίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 17ο:«Εγγραφή του Δήμου μας ως μέλος σε ηλεκτρονικό περιοδικό “Μετάλογος” για την επιστημονική κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού του τμήματος της Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση ανάθεσης προμήθειας φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού για το Δήμο το Δήμο Διονύσου καθώς και για τα νομικά πρόσωπα με την επωνυμία “Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή”, “Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή” για το χρονικό διάστημα 2015-2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 19ο:«Απόφαση Μίσθωσης Ακινήτου».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση: α) τροποποίησης της υπ’ αρ. 46/2015 Α.Δ.Σ. και β) Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για τη βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) με τίτλο: «Ερευνητικό έργο για τη διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου Διονύσου», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3 69/2015 Α.Δ.Σ., που αφορά στην αντικατάσταση του άρθρου 5 αυτής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασμού των Εθνικών εορτών». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 23ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 24ο: Συμμετοχή επί πλέον μελών στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη «Προμήθεια οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες Β φάση Δ.Κ. Ροδόπολης » . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 26ο: Συνέχιση λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Διονύσου και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμων Μαραθώνα, Ωρωπού, Διονύσου και Λαογραφικής Εταιρείας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 27ο: Δέσμευση εκτάσεων για τα αντλιοστάσια A/T1, Α/Σ1, Α/Σ2 της μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους Οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο, του Δήμου Διονύσου ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 28ο: Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων (πεύκων) προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή δικτύου αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ φάση». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 29ο: « Άμεση ολοκλήρωση του Β1 Σταδίου της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α και Β Στάδιο) Αστικογεωολογική μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.