ΔΥΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 539.109 ΕΥΡΩ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...

Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκποίησης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων του Δήμου Διονύσου 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ, πλειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική για την ανάδειξη εταιρείας με αντικείμενο την περισυλλογή και περαιτέρω επεξεργασία εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Διονύσου.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε τη Διακήρυξη.


Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ, Aνοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 247/2015 ΑΟΕ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση της εν θέματι προμήθειας, για το σύνολο των ειδών ή για το σύνολο του κάθε τύπου οχημάτων ή μηχανημάτων έργου (α/α είδους από 1 έως 6) όπως αυτά προσδιορίζονται με την 19/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 539.109,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, και θα βαρύνει το προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε τη Διακήρυξη.