ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ


ΣΤΙΣ 6 μ.μ. ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ...
ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης στον Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμονα της Δημ. Ενότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Άδεια τοποθέτησης 5 λάβαρων για δημοσιοποίηση εκδήλωσης του Γυμνασίου – Λυκείου “ΩΘΗΣΗ” με στόχο την ενίσχυση των σκοπών του Οργανισμού “ΕΛΠΙΔΑ Σύλλογος των Φίλων Παιδιών με Καρκίνο”». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στην εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2015–2016 με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY’’ ”». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Συζήτηση επί αιτημάτων εργαζομένων Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα 2/2015.( Αρ.Πρωτ. 31962/13-11-15) ». ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση και Παραλαβή Τοπογραφικής Μελέτης της σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΦΑΣΙΔΕΡΙ-ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 9ο: α)Έγκριση του 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, του έργου: «Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 Δήμου Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 11ο: «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε.2015». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 12ο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των κάτωθι έργων του πρώην Δ. Αγ. Στεφάνου: α). «Συντήρηση Β’ Δημοτικού Σχολείου (χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) διαμόρφωση αύλειου χώρου» β). «Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου (χρωματισμοί εσωτερικών χώρων) και διαμόρφωση – αύλειων χώρων» γ). «Συντήρηση Νηπιαγωγείων Α,Β,Γ (Χρωματισμοί και διαμόρφωση αύλειου χώρου)» δ). «Συντήρηση – χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και κιγκλιδωμάτων και διαμόρφωση αύλειου χώρου Α’ Δημοτικού Σχολείου» ε). «Συντήρηση Γηπέδου (Αποδυτήρια και λοιποί χώροι)» στ). «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννουλάτος Σπυρίδων