ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την δεκάτη έκτη (16η ) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ..Τρίτη .. και ώρα ..18:00.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της αριθµ. 3/19-1-2016 απόφασης του ∆.Σ του ∆ηµοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» µε θέµα «Αναπροσαρµογή τροφείων έτους 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθµ. 5/21-1-2016 απόφασης του ∆.Σ του ∆ηµοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ & ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» µε θέµα «Έγκριση προϋπολογισµού ο.ε 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Μείωση µισθώµατος περιπτέρου ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας από 1-1- 2016».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Παροχή γνωµοδότησης που αφορά µεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2016-2017».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. ΘΕΜΑ

6ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016 ∆ήµου ∆ιονύσου».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 7ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Προγραµµατισµός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή και Υπογραφή Σύµβασης για τη διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων του ∆ήµου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Γιαννουλάτος Σπυρίδων