Κ.ΑΥΓΕΡΗ: ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ Η "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ" ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ...


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ" ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΖΑΜΑΝΗ ΣΤΟ EDIONYSOS.GR ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΝΤ'ΑΥΤΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ... ΕΠΙΣΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑ ΞΑΝΑΘΥΜΗΘΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ...Της Κατερίνας Αυγέρη * 

Δημοτικής Συμβούλου της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο» από τη Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου, με αφορμή μια λακκούβα… 
Δύο χρόνια από την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου από τον κύριο Διονύση Ζαμάνη και τους Ανοικτούς Ορίζοντές του και με αφορμή, αφ’ενός, την πρόσφατη δήλωση του Αντιδημάρχου Χωροταξίας και Υποδομών κου Ευάγγελου Λυρούδια για την εργολαβία ασφαλτόστρωσης, προϋπολογισμού 660.000 €, που ξεκίνησε τώρα στο Δήμο Διονύσου και βρίσκεται σε εξέλιξη, κι αφετέρου, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά σοβαρών ζημιών σε οχήματα δημοτών από λακκούβες και καθιζήσεις στο αστικό οδικό δίκτυο, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν αποζημιώσεις πολιτών από το Δήμο και τις αιτιάσεις τους.

Στη διάρκεια της πρώτης χρονιάς διοίκησης της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο Δήμος Διονύσου κατέβαλε συνολικά ποσό 15.014,25 € για αποζημιώσεις συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, μετά από 24 αναφορές πολιτών για ζημιές που υπέστησαν, είτε εξαιτίας της προαναφερθείσας αιτίας, είτε λόγω άλλων κακοτεχνιών, είτε λόγω καθυστερήσεων ή μη αντιμετώπισης προβλημάτων της καθημερινότητας.

Η περαιτέρω στατιστική ανάλυση των αναφορών αυτών, αναδεικνύει τρεις μεγάλες κατηγορίες αιτημάτων αποζημίωσης: 

α) Αποζημίωση για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε όχημα από κακή κατάσταση του οδοστρώματος (π.χ. λακκούβες, ανωμαλίες του ασφαλτοτάπητα, φρεάτια που προεξέχουν ή είναι υπερβολικά βυθισμένα κ.α.)

β) Αποζημίωση για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε οικίες από πλημμύρες εξαιτίας προβληματικών ή ανύπαρκτων αντιπλημμυρικών έργων ή βουλωμένων φρεατίων. 

γ) Αποζημίωση για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε οχήματα από άλλες αιτίες, όπως πτώση κλαδιών δέντρων, μετακίνηση (κύλιση) κάδου απορριμμάτων κι άλλες συναφείς αιτίες.

Αναλυτικά:

Η νομική βάση των εν λόγω αιτημάτων αποζημίωσης εντοπίζεται στις διατάξεις περί αστικής ευθύνης των οργάνων του Δημοσίου και των ΟΤΑ (άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ), στις οικείες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (∆ΚΚ, Π∆ 410/95) και του Ν. 3155/1955 (περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών), στις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, καθώς και στην αρχή της χρηστής διοίκησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή …. ιδ), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012, αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) € και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.

Αναφορικά με το θέμα της λακκούβας στο οδόστρωμα και πώς θα πρέπει ο δημότης ν’ αντιδράσει σε περίπτωση που υποστεί ζημιά το όχημά του ή τραυματισμό ο ίδιος, ισχύουν τα παρακάτω:

Σύμφωνα µε τα όσα ορίζει ο νόμος, η παράλειψη συντήρησης των οδών, ως κύρια αιτία για την πρόκληση υλικής ζημιάς, αποτελεί παράλειψη υλικής ενέργειας από όργανα των ΟΤΑ (συγκεκριμένα, τα αρμόδια συνεργεία και τις τεχνικές υπηρεσίες τους), τα οποία, κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, δεν προβαίνουν στις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήµατος.

Η επέλευση της ζημιάς πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς µε την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών (τιμολόγια επισκευής του οχήματος), η δε αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος και του αποτελέσματος πρέπει να αποδεικνύεται από την προσκόμιση δημοσίου εγγράφου (Ημερήσιο ∆ελτίο Οχήματος της ΕΛΑΣ), το οποίο συντάσσεται στον τόπο του ατυχήµατος, μετά από κλήση του ζηµιωθέντος.

Επιπλέον, το «αντικειμενικό» της αστικής ευθύνης δεν αφήνει περιθώρια για την επίκληση απουσίας κάποιας μορφής υπαιτιότητας εκ μέρους των δηµοσίων οργάνων, αντίθετα αυτή τεκμαίρεται υπάρχουσα, επιφορτίζοντας τις αρµόδιες υπηρεσίες µε το βάρος της απόδειξης, για την ύπαρξη ή µη της αιτίας του ατυχήµατος.

Σε συνάφεια με τα παραπάνω, αστική ευθύνη των Δήμων προκύπτει και για άλλες περιπτώσεις που συναντάμε στην καθημερινότητά μας, όπως τραυματισμό ή δάγκωμα από αδέσποτο ζώο, τραυματισμό σε παιδική χαρά, προαύλιο χώρο σχολείου ή σε δημοτικό αθλητικό χώρο, τραυματισμό σε χαλασμένο πεζοδρόμιο ή ακόμη και για ζημιά οχήματος από κατεστραμμένη ή κακή οδοσήμανση.

Συμπερασματικά, μήπως τελικά το υψηλό κόστος των αποζημιώσεων που καταβάλλει ο Δήμος για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών από τις παραπάνω αιτίες, είναι δυσανάλογο του οφέλους που θα προέκυπτε, αν τα χρήματα αυτά τα διέθετε για τη συντήρηση των υποδομών ;

Ενδεικτικά ν’ αναφέρουμε, ότι το ποσό των 2.800€ περίπου από αποζημιώσεις σε υποθέσεις ζημιών οχημάτων από πτώση σε λακκούβες δρόμων, αντιστοιχεί στην προμήθεια ενός τόνου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος.

Για την ιστορία, να θυμηθούμε ένα απόσπασμα από προεκλογική συνέντευξη του Δημάρχου Διονύση Ζαμάνη, στην ηλεκτρονική εφημερίδα edionysos.gr: «Είναι μια καλή δικαιολογία ότι δεν μπορούν να κλείσουν οι λακκούβες γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομής. Θα πω μια ιδέα που μου την έχουν δώσει άνθρωποι που βρίσκονταν στην παράταξη της απερχόμενης διοίκησης, η οποία όμως δεν υιοθετήθηκε. Δηλαδή να υπάρξει μία υπηρεσία που να ασχολείται άμεσα και αποκλειστικά με το πρόβλημα αυτό, τις λακκούβες. Εάν μία λακκούβα κλείσει μέσα σε δύο ή τρεις μέρες, το πιθανότερο είναι ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Εάν παραμείνει ανοιχτή μία εβδομάδα ή δέκα μέρες χρειάζεται εργολαβία και αν παραμείνει ένα μήνα μπορεί να χρειαστεί να πληρώσεις αποζημίωση για τον άνθρωπο που έπεσε μέσα...»

Δύο χρόνια μετά, η «καινοτόμος» ιδέα της υπηρεσίας αποκλειστικής αντιμετώπισης της λακκούβας χάθηκε στο συρτάρι με όλες τις υπόλοιπες μεγαλόπνοες ιδέες και σχέδια για την αντιμετώπιση της καθημερινότητάς μας (συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμός, λακκούβες, καθαριότητα, παιδικές χαρές, πεζοδρόμια, συντήρηση, επισκευή και ασφάλεια σχολικών και αθλητικών χώρων, εξωραϊσμός πλατειών και ο κατάλογος δεν έχει τέλος...) και η πορεία προς την «παραδοσιακή» εργολαβία ήταν αναπόφευκτη...

Εκ μέρους της δημοτικής κίνησης «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», προσκαλώ και προκαλώ το Δήμαρχο Διονύση Ζαμάνη να ξαναθυμηθεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις και να δώσει –χωρίς άλλη καθυστέρηση- έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας και στα αναγκαία έργα για την αντιμετώπισή τους.

Ας λύσουμε πρώτα τα αυτονόητα.

Κατερίνα Αυγέρη 
Δημοτική Σύμβουλος «Νέα Πνοή Για τον Διόνυσο» 

* Η Κατερίνα Αυγέρη είναι Δημοτική Σύμβουλος της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο» από την Δ.Ε Αγ. Στεφάνου. Είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών, μητέρα δύο παιδιών και κατοικεί εδώ και 12 χρόνια στον Άγιο Στέφανο. Έχει διατελέσει Πρόεδρος στον Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Άνοιξης και Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου τη διετία 2012-2014. Ασχολείται ενεργά με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό από τη θέση του Γενικού Αρχηγού Παγκορασίδων στο τμήμα Χάντμπολ του Α.Ο Άνοιξης.

Διόνυσος, 8 Φεβρουαρίου 2016

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»