ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΟΝ "ΘΕΣΠΙ": ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΥΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 280.708 ΕΥΡΩ !


ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ "SUMMER CAMP 2016"...


Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Παροχή πολιτιστικών ,καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία των τμημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. Διονύσου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ο «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή πολιτιστικών ,καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία των τμημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. Διονύσου» συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 187.808,7 € (συμπ/νου ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού.

(Πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο για να δείτε τη Διακήρυξη)

http://dionysos.gr/sites/default/files/_%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_0.pdf


Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2016» συνολικού προϋπολογισμού 92.900,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Δ ΙΑΓΩ ΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩ Ν ,ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩ Ν & ΑΘΛΗΤΙΚΩ Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP Δ ΙΟΝΥΣΟΥ 2016» ΤΟΥ Ν.Π.Δ .Δ . «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ»Δ .Δ ΙΟΝΥΣΟΥ»

Ο «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2016» συνολικής προεκτιμούμενης αμοιβής 92.900,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού.

(Πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο για να δείτε τη Διακήρυξη)

http://dionysos.gr/sites/default/files/_SUMMERCAMP.pdf