ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 29/3


ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...
- Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή ενάτη (29 ) του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα ..Τρίτη .. και ώρα ..18:00.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης προκειμένου ο Δήμος Διονύσου να απαντήσει στο από 16-3-2016 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2016».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Eπιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα»(Αρ.πρωτ.5666/4-3- 160.ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Eπιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα»(Αρ.πρωτ 6621/15-3-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της αριθ. 19/7-3-2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 10.831,58 ευρώ αορίστου χρόνου για την καλή εκτέλεση στην υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής της Ε.Ε.Τ.Α.Α (Διακήρυξη 2100/16-7-2015) και παροχή εξουσιοδότησης προς τον 2 Πρόεδρο του Ν.Π για υπογραφή κάθε συμβατικού εγγράφου για την έκδοση της παραπάνω αναφερόμενης εγγυητικής επιστολής ».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Διονύσου κατόπιν αιτήματος αντικατάστασης 2 μελών της παράταξης “Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου”». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτή «Κάρτας Δημότη». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του χώρου μεταξύ των οδών Φιλικής Εταιρείας, Σκουφά και Λ. Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 31 της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου με δικαίωμα ανέγερσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου, στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 12ο: «Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας ˝1) ΣΚΕΡΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 2) ΛΥΚΟΥΔΗ ΠΑΥΛΟΥ και 3) ΣΚΕΡΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΥΓ. ΧΡΗΣΤΟΥ».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση και λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη ΔΚ Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ 14ο: «Καθορισμός ποσοστού μειωμένου τιμολογίου Τελών Ύδρευσης σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 15ο: «Καθορισμός ποσοστού απαλλαγής Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χωρών σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 16ο: «Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα Τέλη Καθαριότητος & Φωτισμού στην κα Σαλάτα Μαρία». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 17ο: «Ανακήρυξη του κου Μαρτίνου Αθανασίου ως Επίτιμου Δημότη του Δήμου Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 18ο: «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 19ο: «Υποκατάσταση του Πολιτικού Μηχανικού της σύμπραξης των μελετητικών γραφείων, αναδόχων της μελέτης: «Αρχιτεκτονικά, Ειδικά Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρομηχανολογικά για την μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου» , σύμφωνα με το Άρθρο 26,παρ.1α του ν.3316/2005». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της αριθ. 22/17-3-2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. ‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’ με θέμα «Α’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γιαννουλάτος Σπυρίδων