ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ 32 ΘΕΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19/4


ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την δεκάτη ενάτη (19η) του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα ..Τρίτη .. και ώρα ..18:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις».(Διαβούλευση του ΥΠ.Α.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 25/28-3-2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε 2016 ».

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση των άρθρων 5ου και 8ου της συστατικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Κοινωνική Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ».

ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση των άρθρων 7ου και 10ου της συστατικής πράξης του N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) παροχής υπηρεσιών για τη “Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων”».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) “Προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ, μπαταριών και μικροϋλικών μηχανογράφησης””».

ΘΕΜΑ 7ο: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την « Προμήθεια Απολυμαντικού Μέσου Πόσιμου Νερού» Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 8ο: «Χρονική παράταση συμβάσεων χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη προμήθεια οικοδομικών υλικών».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου πρώην ΤΥΠΕΤ Αγ. Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας Γραφικής Ύλης-Μικροαντικειμένων Γραφείων- Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & Εντύπων».

ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής-βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών του Δήμου ο.ε. 2016 (ΠΔ28/1980)».

ΘΕΜΑ 12ο: «Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής των προμηθειών του Δήμου ο.ε. 2016 (ΕΚΠΟΤΑ) ».

ΘΕΜΑ 13ο: «Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης των προμηθειών του Δήμου ο.ε.2016 (ΕΚΠΟΤΑ) ».

ΘΕΜΑ 14ο: «Χρονική παράταση συμβάσεων χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο».

ΘΕΜΑ 15ο: «Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) προμήθειας-αντικατάστασης πλαστικού χλοοτάπητα για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) για την συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Κ. Σταμάτας».

ΘΕΜΑ 18ο: «Παράταση διάρκειας σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολοπούλου Αλεξάνδρας-Αιμιλίας για τη στέγαση του ΚΕΠ Δροσιάς».

ΘΕΜΑ 19ο« Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2016».

ΘΕΜΑ 20ο: « Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ Μερικής Απασχόλησης των ΟΤΑ α’ βαθμού (Άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016) ».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». ( Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) για την υπηρεσία φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) για την δέσμευση οικονομικών πιστώσεων για λειτουργικά έξοδα των προτεινομένων τμημάτων ένταξης σχολικών μονάδων του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 24 :«Απομάκρυνση υπερυψωμένων λωρίδων (σαμαράκια) από την Λ. Πιπερόπουλου».

ΘΕΜΑ 25 :«Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την συλλογή αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το ΠΔ 117/2004».

ΘΕΜΑ 26 :«Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 27 : « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2016». (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών)

ΘΕΜΑ 28 :«Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 29o:«Δηλωτικό σήμα (Λογότυπο) Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 30 :« Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 31 :« Ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού υλικού ομάδα Β: Ηλεκτρονικά εργαλεία».

ΘΕΜΑ 32 :« Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) “Προμήθειας λογισμικού καταχώρησης και διαχείρισης αιτημάτων Δημοτών».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γιαννουλάτος Σπυρίδων