ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ


ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ...




ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με το Ν/Σ για την «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις» που αφορά την τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 3889/2010 (Τεύχος Α 182) όπως σήμερα ισχύει (άρθρα 13 έως και 24) η θέση μας είναι:

Α. ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Οι διατάξεις του Ν/Σ δεν πρέπει να δημιουργούν κανένα απολύτως πρόβλημα στους υφιστάμενους νόμιμους οικισμούς της Χώρας με αμφίσημες ή αντικρουόμενες διατάξεις, με το δεδομένο ότι αυτά τα προβλήματα που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, αντιμετωπίστηκαν με σαφή και συνταγματικό τρόπο με τον Ν.4280/14. 

Β. ΣΕ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Η σκοπούμενη επίσπευση κατάρτισης των δασικών χαρτών είναι δυνατόν να γίνει - σε ρεαλιστικότερους βέβαια χρόνους από τους αναφερόμενους στο Ν/Σ - υπό την απαραίτητη προϋπόθεση να περιγράφονται με γραμμή χρώματος πορτοκαλί τα περιγράμματα των ορίων των οικισμών τόσο της περιπτώσεως α) του άρθρου 23 του Ν.3889/10 όπως ισχύει, όσο και των οικισμών του άρθρου 31 του Ν.4280/14 όπως σ’ αυτό ορίζεται. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν άσκοπες και ζημιογόνες αντικρουόμενες διατάξεις που θα βλάψουν και το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον, ενώ αντιθέτως θα συμβάλλουν στην γρήγορη κατάρτιση των δασικών χαρτών αλλά και στην Πολεοδομική και Χωροταξική σχεδίαση της Χώρας.

Για τη Δημοτική Παράταξη «Συμμαχία για τον Πολίτη»

Παναγιώτης Βορριάς
Πρόεδρος