ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...
- Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την δεκάτη εβδόμη (17η) του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα ..Τρίτη .. και ώρα ..18:00.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος» .

ΘΕΜΑ 2ο: «Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη προμήθεια Ασφάλτου ομάδα Α (Ασφαλτόμιγμα 12,5) & Ομάδα Β (Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα σε πλαστικό σάκο 25kg)» .

ΘΕΜΑ 3ο: «Εισήγηση για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης-επισκευής συσκευών Ταμειακής Υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 4ο: «Διαγραφή χρεών της εταιρείας Ν.Κ.ΡΩΡΡΗΣ ΕΠΕ».

ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθ. 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) σύμφωνα με το άρθ. 1 του ΠΔ 270/1981».

ΘΕΜΑ 6ο: « Τοποθέτηση χημικών τουαλετών στις ΔΚ Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Μικροβιολογικός & Χημικός Έλεγχος Νερού».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Στείρωση και εμβολιασμός αδέσποτων ζώων

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2016.».

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για τη διαπλάτυνση της οδού Παύλου Κουλουψούζη της ΔΕ Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού διαχείρισης των ραντεβού του Δημοτικού Πολυϊατρείου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) για την μεταφορά του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δημοτικού Πολυϊατρείου και ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννουλάτος Σπυρίδων