ΘΕΣΠΙΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19/5 ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014-2015 & ΔΙΟΝΥΣΙΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
O Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» του Δήμου Διονύσου Αττικής στην...
ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στις 19/5/2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30μμ στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου), για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. « Β’ αναμόρφωση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» ο.ε 2016.»
2. «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.»
3. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΙΚΑ έτους 2009.»
4. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή προμηθειών τραπεζών(ετήσια δαπάνη).»
5. « Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων έτους 2014 και 2015.»
6. « Λήψη απόφασης για τα Μικρά Διονύσια 2016.»
7. «Λήψη απόφασης για την προετοιμασία Ετησίου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Διονύσια 2016.» ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 7η/2016

Ο Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ»
Βασίλειος Δαρδαμάνης