ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ !


ΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ...ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96...
«Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την τριακοστή (30η) του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..16:00.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις χρεώσεων ύδρευσης».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα)ανάθεσης σε ορκωτό λογιστή του έλεγχου της οικονομικής διαχείρισης των Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία :α)«Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ και β)Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 3ο: « 2 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016».

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για προετοιμασία του φακέλου και υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ενοποίηση του αστικού ιστού και του ορεινού όγκου της Πεντέλης μέσω ανάδειξης δικτύου μονοπατιών, παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού περιβαλλοντικής δραστηριότητας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του Δήμου Διονύσου» στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΘΕΜΑ 5ο: Α)Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ του Ν.Π Δ.Δ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».Β)Αντικατάσταση τακτικού μέλους και εκλογή Προέδρου του Δ.Σ του Ν.Π.

ΘΕΜΑ 6ο: Α)«Αποδοχή παραιτήσεων μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», Β)Αντικατάσταση τακτικών μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ». 2

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της αριθ. 60/21-4-2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ με θέμα «Έγκριση του ισολογισμού ο.ε 2014 του Ν.Π.Δ. ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ».

ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση (αναγκαιότητα) προμήθειας τροφίμων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατομικής υγιεινής και οικιακού καθαρισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου καθώς και για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για το χρονικό διάστημα 2016-2017».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της αριθ. 85/19-5-2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. ‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’ με θέμα «’Β Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102.

ΘΕΜΑ 11ο: Αναπροσαρμογή ΦΠΑ και χρονική παράταση για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφοράς Πολιτών για Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις».

ΘΕΜΑ 12ο: «Παραγραφή οφειλών Δήμου οικ. έτους 2010, λόγω παρέλευσης 5ετίας».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διενέργειας Εργασίας με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου« Ανάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή-Καΐρη-Κυδωνιών με τη δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Κ.Διονύσου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννουλάτος Σπυρίδων