ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/7, ΜΕ 33 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΜΠΑΣΗ


ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΑΔΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ...
ΚΑΙ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την δωδεκάτη (12η) του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο:«Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Διονύσου και εφαρμογή αυτού από τις υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου, στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

ΘΕΜΑ 2ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ''.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Διονύσου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ΑΤΤ024 (ΑΔΑ: 73ΣΤ7Λ7-ΚΡΤ) –Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας (09) ‘’Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο’’.

ΘΕΜΑ 4ο: « Γ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε. 2016».

ΘΕΜΑ 5ο: «Πρόσληψη προσωπικού με τρίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση αναγκών στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας».

ΘΕΜΑ 6ο: «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση αναγκών στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος».

ΘΕΜΑ 7ο: «Απ' ευθείας ανάθεση συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας XEROX και Konica Minolta”».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας εκτίμησης αξίας απόκτησης γης από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή».

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα απευθείας ανάθεσης νομοτεχνικής έρευνας ,διερεύνησης και κωδικοποίησης θεμάτων του Πολεοδομικού κ΄ Χωροταξικού σχεδιασμού του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο: Α)Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Δ.Σ του Ν.Π Δ.Δ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» και Β) Ορισμός τακτικού μέλους σε αντικατάστασή του».

ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους – ορισμός νέου τακτικού μέλους στην Επιτροπή παραλαβής - βεβαίωσης καλής εκτέλεσης επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου ο.ε. 2016 (Π.Δ. 28/1980)».

ΘΕΜΑ 14ο: «Διόρθωση ποσού στην 100/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 3 Α.Π.Ε. του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ».

ΘΕΜΑ 16ο: «Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με Τεχνικό Ασφαλείας».

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 340042).

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της αριθ. 61/13-6-2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ» με θέμα «Καθορισμός καταβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για το σχολικό έτος 2016- 2017 των φιλοξενούμενων νηπίων στα Παραρτήματα των Παιδικών –Βρεφονηπιακών Σταθμών».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ανάθεσης προμήθειας Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου και των Ν.Π.Δ.Δ αυτού 2016-2017».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της αριθ. 53/9-6-2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «B’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε 2016 ».

ΘΕΜΑ 21 : «Διαγραφή προσαυξήσεων της οφειλής στο όνομα Δεκαβάλλας Σωτήριος του Φραγκίσκου ».

ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα καθορισμού Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ) για τις Δ.Ε Διονύσου , Δροσιάς, Ροδόπολης».

ΘΕΜΑ 23ο: «Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Εθνικής Αντίστασης της Δ.Ε Δροσιάς ».

ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης έτους 2016 σε Συλλόγους Σωματεία και Ιερούς Ναούς με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) εργασιών επισκευής-αντικατάστασης δαπέδου του κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις».

ΘΕΜΑ 27ο: « Έγκριση -καθορισμός δικηγορικής αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2016».

ΘΕΜΑ 29ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 30ο: Συνέχιση λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Διονύσου και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμων Μαραθώνα, Ωρωπού, Διονύσου και Λαογραφικής Εταιρείας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα.

ΘΕΜΑ 31ο: Εισήγηση για την τροποποίηση του α/α 41 του πίνακα «Πρόστιμα και Τέλη, κατ’ άρθρο του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (ΑΔΣ 203/2013)» που περιλαμβάνεται στην ΑΔΣ 93/2014 επιβολής τελών και προστίμων που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 32ο: «Έκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση και αναοριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων περιοχών των ΔΕ Διονύσου, Σταμάτας, Άνοιξης, Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 33ο:«Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Διονύσου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπάσης Αναστάσιος