ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/7


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»...
του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή ογδόη (28η) του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα ..Πέμπτη .. και ώρα ..18:00.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο: «Διόρθωση της με αριθμό 132/13-7-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον Κ.Α. του προϋπολογισμού και τον τίτλο».

ΘΕΜΑ 2ο: «Επικαιροποίηση Αποφάσεων Συγκρότησης Επιτροπής Σφράγισης όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός τέλους για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα, στην Δ.Ε. Δροσιάς για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 5ο: Συμμετοχή Δήμου Διονύσου σε σχήμα συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020», Σκέλος 2: Συμμετοχή στις Δημοκρατικές Διαδικασίες και στα Κοινά, Μέτρο 3.2.1. Αδελφοποίηση Πόλεων

ΘΕΜΑ 6ο: «Αναζήτηση απόψεων Δημοτικού Συμβουλίου επί αίτησης θεραπείας της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. ».

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Εργασίες ψεκασμών, εντομοκτονίας έτους 2016 στο Δήμο Διονύσου»

ΘΕΜΑ 8ο: «Eγκατάσταση μονοφασικής παροχής στο Αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής στη ΔΚ Δροσιάς».

ΘΕΜΑ 9ο: «Eγκατάσταση νέας τριφασικής παροχής 3Χ40Α στη ΔΚ Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 10ο: «Εφαρμογή του άρθρου 12 του Κανονισμού Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 11ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης στον 1.Εξωραιστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Διονύσου και στον 2.Πολιτιστικό Οργανισμό ΘΕΑΣΙΣ του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σκοπιμότητας «Προμήθειας κι εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης του στόλου οχημάτων (GPS) του Δήμου και τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης για ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ των τερματικών συσκευών».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2016».

ΘΕΜΑ 15ο: « Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2016 οίκου Ευγηρίας «Θ. & Δ. Κυριακίδου».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Σύναψης Συμφωνίας σε Διαδημοτική Συνεργασία των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς για την Ολοκληρωμένη Τοπική Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

ΘΕΜΑ 17ο: «Παραχώρηση τάφων στο Κοιμητήριο Ροδόπολης».

ΘΕΜΑ 18ο: «Παραχώρηση τάφων στο Κοιμητήριο Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση: α) αναγκαιότητας β)δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση προγραμμάτων στους δημότες Διονύσου, μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης με σκοπό την κάλυψη των καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών αναγκών των δημοτών για την περίοδο 2016 – 2017».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μπάσης Αναστάσιος