ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/9


ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΙΣ 6 μ.μ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την δωδεκάτη (12η) του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..18:00.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την εκ νέου συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στην πρόταση που θα υποβληθεί στο χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο υποπρόγραμμα ‘’Περιβάλλον’’ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τη συμμετοχή άλλων επιπρόσθετων εταίρων, έχοντας συντονιστή εταίρο το Δήμο Διονύσου, με θέμα την επίδειξη και λειτουργία ενός πρότυπου συστήματος για την ξεχωριστή συλλογή των οικιακών διατροφικών αποβλήτων».

ΘΕΜΑ 2ο: «Ψήφισμα-Διαμαρτυρία για την εγκατάσταση των Σταθμών Πλευρικών Διοδίων στους Ανισόπεδους κόμβους Αγίου Στεφάνου και Βαρυμπόμπης».

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 18-04-2016».

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 27-07-2016».

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 23-06-2016».

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 30-08-2016».

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 07-09-2016».

ΘΕΜΑ 8ο: « Δ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε. 2016»

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) σχετικά με την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016»

ΘΕΜΑ 10ο: «Συμπλήρωση Σκοπιμότητας Προμήθειας Έτοιμου Σκυροδέματος Έτους 2015».

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο: A.Έγκριση 1 Α.Π.Ε. και 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου» Β. Έγκριση σύναψης 1 Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου» Γ. Καθορισμός προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της 1 Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου.

ΘΕΜΑ 13ο: «Συζήτηση επί αιτήματος Κατοίκων περί αγωγού ύδρευσης στη Λ. Δημοκρατίας». (αρ πρωτ.18559/1-7-16).

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Συνδρομής πολεοδομικής νομοθεσίας».

ΘΕΜΑ 15ο: « Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 16ο:«Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2016».

ΘΕΜΑ17ο:«Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016».

ΘΕΜΑ18ο:«Καθορισμός τέλους για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα, στην Δ.Ε. Δροσιάς για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ 19ο:Χρονική παράταση συμβάσεων για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Έτους 2016».

ΘΕΜΑ 21ο: «Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 1 του άρθ. 7 του ΠΔ 270/1981 περί εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων».

ΘΕΜΑ 22ο: « Έγκριση της αριθ. 70/19-7-2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «΄Eγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ οικονομικού έτους 2015 διάστημα 01/01/2015 έως 31- 12/2015».

ΘΕΜΑ 23ο: «Εισήγηση λειτουργίας του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση Αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στην εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2016–2017 με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY’’ ».

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της αριθ. 124/8-9-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. ‘’Ο ΘΕΣΠΙΣ’’ με θέμα: «Γ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2016 Ο.Ν.Α.Π ‘’Ο ΘΕΣΠΙΣ’’».

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 (ΑΔΑ: Ψ1ΕΒ7Λ7-ΓΗ2) –Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας (09) «Κέντρα Κοινότητας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μπάσης Αναστάσιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου
3. Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου.
4. Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου.
5. Πίνακα Ανακοινώσεων Δήμου.

Σημείωσεις: Για περισσότερες πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. Το θέμα με α/α 25 θα μοιραστεί στη συνεδρίαση γιατί θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. ‘’Ο ΘΕΣΠΙΣ’’ στις 8-9-2016. Το θέμα με α/α 8 θα μοιραστεί στη συνεδρίαση γιατί θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Ο.Ε. την Δευτέρα στις12/9-2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : 1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 3. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ. 4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 6. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 7. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 9. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 10. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 11. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 12. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ. 13. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 14. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 15. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 16. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 17. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 18. ΝΤΟΥΝΤΑ –ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ). 4 19. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 20. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 21. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 22. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 24. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 25. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 26. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 27. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 28. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 29. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 30. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 31. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 32. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 33. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 34. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 35. ΑΥΓΕΡΗ –ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 36. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 37. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 38. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 39. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 40. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.