ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις...
του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την δεκάτη ογδόη (18η) του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146/2016 Α.Δ.Σ. ως προς το Σχέδιο σύναψης Συμφωνίας Συνεργασίας των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς για την Ολοκληρωμένη Τοπική Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1 Α.Π.Ε. και 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς».

ΘΕΜΑ 3ο: «Δύο νέες παροχές 3Χ63Α στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 29 και στο τέρμα της οδού Αρτέμιδος στη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς».

ΘΕΜΑ 4ο: «Eπιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015».

ΘΕΜΑ 6ο: «Ανάθεση λόγω αποκλειστικού δικαιώματος της εργασίας για τη μετάπτωση δεδομένων και θέση σε λειτουργία των Μητρώων Παγίων, Αποθήκης και Συμβάσεων Αγαθών και Υπηρεσιών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της αριθ. 82/26-9-2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Γ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε 2016 ».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2016».

ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 10ο: «Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για υπηρεσίες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων».

ΘΕΜΑ 11ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 12ο : «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του βρεφονηπιακού σταθμού Κρυονερίου στο Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΟΙ.Π.Α.Π Η ΕΣΤΙΑ για την λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού».

ΘΕΜΑ 13ο: «Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια Άλατος».

ΘΕΜΑ 14ο: «Άδεια τοποθέτησης 5 λάβαρων για δημοσιοποίηση εκδήλωσης του Γυμνασίου- Λυκείου “ΩΘΗΣΗ” με στόχο την ενίσχυση των σκοπών του Οργανισμού “ΕΛΠΙΔΑ Σύλλογος των Φίλων Παιδιών με Καρκίνο”».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση (αναγκαιότητα) προμήθειας τροφίμων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατομικής υγιεινής και οικιακού καθαρισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου καθώς και για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για το χρονικό διάστημα 2016-2017.

ΘΕΜΑ 16ο: «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ομάδα Γ: Στύλοι & Φωτιστικά».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μπάσης Αναστάσιος