ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ;


...Ή ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ; ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ... ΚΟΠΑΝΑΤΖΗΔΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την δεκάτη πέμπτη (15η) του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας αναφορικά με την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 21.700,00€ για επιχορήγηση των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για το έτος 2016».
ΘΕΜΑ 2ο: «Διάνοιξη στο τέρμα της οδού Αθ. Διάκου στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία, αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου 'Η ΕΣΤΙΑ'».
ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠΔΔ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ’».
ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠΔΔ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ’».
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων στη δ.κ. Άνοιξης».
ΘΕΜΑ 7ο: «Mίσθωση Ακινήτου». ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων».
ΘΕΜΑ 9ο: «Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017».
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 25-10-2016».
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία Γαλλικής Αντιπροσωπείας».
ΘΕΜΑ 12ο : «Επιτροπές παραλαβής γενικών υπηρεσιών (Ν. 4412/8-8-2016)».
ΘΕΜΑ 13ο: «Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (Ν. 4412/8-8-2016)».
ΘΕΜΑ 14ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Γ’ Τριμήνου ο.ε. 2016».
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ ) Αγίου Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση της αριθ. 104/7-11-2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα:«Eγκριση Oργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αναστάσιος Μπάσης