ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11


ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ" ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 παρ. 4 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην Έκτακτη Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:30.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συνέχιση λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Διονύσου και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμων Μαραθώνα, Ωρωπού, Διονύσου και Λαογραφικής Εταιρείας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την ανάρτηση περιγραμμάτων για τους δασικούς χάρτες στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4389/16. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της ύπαρξης καταληκτικών προθεσμιών, τόσο για τη συνέχιση λειτουργίας του ανωτέρου προγράμματος, όσο και για την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μπάσης Αναστάσιος