Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΙΣ 18:30 ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ 20:00...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» και 163 «Απολογισμός και Ισολογισμός Δήμων και Κοινοτήτων» του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), σας καλεί να προσέλθετε στην ειδική, δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..εικοστή..(20 ).. του μηνός ..Δεκεμβρίου 2016.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα..18:30.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού ο. ε. 2014 Δήμου Διονύσου».


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή (20η) του µηνός ∆εκεµβρίου 2016, ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..20:00.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκ νέου Έγκριση της ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµήθειας Παροχής Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκ νέου Έγκριση της ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Έτους 2016

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 4ο: « Παραχώρηση τάφων στο Κοιµητήριο Ροδόπολης».

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Μπάσης Αναστάσιος