ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΤΙΣ 18:30 ΚΑΙ ΤΙΣ 20:00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013(Α΄167), του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014(Α΄143) « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 201 1/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του άρθρου 155 παρ.2 του Ν. 3463/2006(Α΄114), τις διατάξεις των άρθρου 63 περ. δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3, 266 παρ. 1,2,4,6 και 7 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης «(Α΄87) και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφαση του ΥΠ. ΕΣ.Δ.Α, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ.64871/2007(Β΄2253),70560/2009(Β΄2394), 50698/2011(Β΄2832), 47490/2012(Β΄3390), 30842/2013(Β΄1896) και 29530/2014(Β΄2059) όμοιες και ισχύει, σας καλεί να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..13 .. του μηνός ..Δεκεμβρίου 2016.., ημέρα Τρίτη.... και ώρα ..18:30.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 : «Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου ο. ε. 2017».

2 : «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ο.ε. 2017».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μπάσης Αναστάσιος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την δεκάτη τρίτη (13η) του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..20:30.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση επί αιτήματος των παρατάξεων της μειοψηφίας για το έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων (Αρ. πρωτ. Δ.Σ.11/22-11-2016).

ΘΕΜΑ 2ο: «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2016».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 102/7-11-2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Δ Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε 2016 ».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας & Περιβάλλοντος (Κοπή Ψηλών Δένδρων – Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων – Αποκομιδή Κλαδιών) Έτους 2016».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Εκτίμησης και Υπολογισμού Οικονομικής Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεομηνίες για την αποζημίωση των πληγέντων από την βροχόπτωση της 22/10/2015».

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 7ο: «Εισήγηση για την προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης / εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη)».

ΘΕΜΑ 8ο: Α. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου». Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.

ΘΕΜΑ 9ο:. «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Παροχής Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισμού».

ΘΕΜΑ 10ο: Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1oυ Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102».

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 1465 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για τη μίσθωση χώρου για τη δημιουργία κεντρικού «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 1465 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020.

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση της αριθ. 111/5-12-2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Επανέγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π Δ.Δ ΚΟΙ.ΠΑ.Π Η ΕΣΤΙΑ ο.ε. 2017 κατόπιν της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

ΘΕΜΑ 17ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιώσεων καταλόγων».

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση «Έκθεσης για τη παροχή γνώμης Επιτροπής για τη καταστροφή αντικείμενων άνευ αξίας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μπάσης Αναστάσιος