ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ


ΜΕ 26 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ. ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β.ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ...ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Πλατεία Άνοιξης στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση».

ΘΕΜΑ 2 : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Διαφόρων Δημοτικών Οδών 2013».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου ».

ΘΕΜΑ 4ο: «Χρήση σκυροδέματος από την υπάρχουσα σύμβαση προμήθειας του Δήμου για ενσωμάτωσή του στο έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 5ο: «Α. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου». Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την ίδρυση Κοινωνικής Ιματιοθήκης του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο:«Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Κοινωνικής Ιματιοθήκης του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Χρονική Επέκταση - Ανανέωση Σύμβασης για υπηρεσία απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται στο Δήμο Διονύσου, από την εταιρεία Στουρνάρας Στυλιανός Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού για εισπράξεις μέσω «τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών» (P.O.S.) ».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση αποφάσεων των 4ης, 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Συνεδριάσεων της Επιτροπής Εκτίμησης και Υπολογισμού Οικονομικής Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεομηνίες για την αποζημίωση των πληγέντων από την βροχόπτωση της 07/06/2016».

ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθ. 32 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει».

ΘΕΜΑ 12ο: «Τροποποίηση του Πίνακα Ακινήτων Απογραφής 01/01/2011 της Δ.Ε. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθ. 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) σύμφωνα με το άρθ. 1 του ΠΔ 270/1981».

ΘΕΜΑ 14ο: «Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 1 του άρθ. 7 του ΠΔ 270/1981 περί εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση σχεδίου μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας σηματοδοτούμενης φωτεινής διάβασης πεζών επί της Λ. Δροσιάς – Σταμάτας».

ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για τη στέγαση και λειτουργία του 3ου Δημοτικού σχολείου Διονύσου στο μισθωμένο από το Δήμο κτίριο επί της Λεωφόρου Δροσιάς – Σταμάτας 25α».

ΘΕΜΑ 17ο:«1) Δ΄ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών Δαπανών Σχολείων έτους 2016 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποσού 51.642,42 €».

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002558 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

ΘΕΜΑ 19ο: «Τροποποίηση της αριθ. 207/2016 Α.Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό: α) τακτικού μέλους και β) αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ του Ν.Π Δ.Δ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 20ο: «Τροποποίηση της αριθ. 208/2016 Α.Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό: α) τακτικού και β)αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ του Ν.ΠΔ.Δ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία: ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τα είδη της Ομάδας Α Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί υποομάδα Β είδη οπωροπωλείου».

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «οδοποιία Δ.Κ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 24ο: «Προέγκριση υπόγειας ζεύξης κτιρίων της εταιρείας DEMO ΑΒΕΕ δια της οδού Ασκληπιού της Δ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 25ο: «Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Διονύσου για το σχολικό Έτος 2017 – 2018».

ΘΕΜΑ 26ο: «Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)», με ημερομηνία ανατροπής την 31η/12/2016».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μπάσης Αναστάσιος