ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96...
«Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα ..Πέμπτη .. και ώρα ..18:30 .. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΑ 1ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 138/2017 Α.Δ.Σ ως προς την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της αμοιβής για την έκτακτη μουσικό στις συναυλίες της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για αναβιώσεις εθίμων στην Δημοτική κοινότητα Άνοιξης και Κρυονερίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση της αριθ. 207/2016 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία: ‘’Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ’’».

ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ιδρύματος με την επωνυμία Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ και κωδικοποίησή της σε ενιαίο κείμενο».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017».

ΘΕΜΑ 6ο: «Συνέχιση εκκαθάρισης των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Διονύσου, έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) παροχής υπηρεσιών «ορκωτού ελεγκτή - εκκαθαριστή και λογιστών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης», έγκριση της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , και ορισμός εκκαθαριστών».

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για συμψηφισμό πιστωτικού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» με τυχόν οφειλές του Δήμου».

ΘΕΜΑ 8ο: « Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τμήματος οδού Εργασίας στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου»

ΘΕΜΑ 11ο: « Έγκριση Διενέργειας( Αναγκαιότητας) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 12ο: «Aναδιοργάνωση και επαναλειτουργία του δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης δημοτών στον Δήμο Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Τροποποίηση ρ.σ στο Ο.T 14 στη ΔΚ Σταμάτας».

ΘΕΜΑ 14ο: «Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών για αποτροπή στάθμευσης οχημάτων στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας της ΔΚ Αγίου Στεφάνου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Μηχανήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Πρασίνου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΘΕΜΑ 16ο: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» (αρ.πρωτ. 13235/08-052017).

ΘΕΜΑ 17ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». (αρ.πρωτ. 14558/18-52017).

ΘΕΜΑ 18ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση παροχής Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης καθώς και Ενημέρωσης & Αναβάθμιση Λογισμικού Εξοπλισμού».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 17-05-2017.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζώτου Βασιλική