"ΜΑΜΟΥΘ" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ 54 ΘΕΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ


ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εντεκάτη (11η) του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα ..Πέμπτη.. και ώρα ..17:30.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αριθ. 19/21-3-2017 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «1΄ Αναμόρφωση –Yποχρεωτική προϋπολογισμού 2017 ».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση διενέργειας(αναγκαιότητα) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών στην εφαρμογή Δημοτολογίου του Δήμου».

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα «Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης από πλευράς του Δήμου Διονύσου του καθαρισμού των Δημοτικών του κτιρίων με ίδια μέσα».

ΘΕΜΑ 5ο: Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη Προμήθεια Υπηρεσιών Παροχής ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζομένους του Δήμου .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη «Προμήθειας αυτοκινήτων» ύστερα από απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

ΘΕΜΑ 7ο: «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για υπηρεσίες καθαρισμού υπόγειων κάδων».

ΘΕΜΑ 8ο:«Διαγραφή οφειλών Δήμου οικονομικού έτους 2011, λόγω παραγραφής (παρέλευση 5ετίας)».

ΘΕΜΑ 9ο : «Χρονική παράταση της υπ αριθμ.. 10744/2016 Σύμβασης για την «Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Διονύσου χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου».

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας “Μικροβιολογικός & Χημικός Έλεγχος Νερού”

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας ‘’ Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δήμου Διονύσου ‘’.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 13ο: Α. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.

ΘΕΜΑ 14ο: Α. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Διονύσου-2015». Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ανακατασκευή οδών- ασφαλτοταπήτων και γεφυρών –διαβάσεων Δ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Συνδρομής σε δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς εντοπισμού θέσης».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 18ο: «Εγκριση 2ου Α.Π.Ε(τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή – στεγανοποίηση στέγης αίθουσας Π.Χ Κλειστού Γυμναστηρίου Ροδόπολης».

ΘΕΜΑ 19ο : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 20ο: «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 21ο:«Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας (Εργασίας) Οδοκαθαρισμού & Συντήρησης Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών κλ Κοινοχρήστων Χώρων των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου) Έτους 2017».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων Έτους 2017 ».

ΘΕΜΑ 23ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού και Κοπής Υψηλών - Επικίνδυνων Δένδρων Έτους 2017».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Παροχής Εργασίας Ανάπλασης & Εξωραϊσμού Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας και Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Έτους 2017».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Τροχήλατων και Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων και Υπηρεσίας Συντήρησης - Επισκευής Κάδων ».

ΘΕΜΑ 26ο:«Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Προκατασκευασμένων Οικίσκων».

ΘΕΜΑ 27ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Αναλώσιμων Λειτουργίας (Συνεργείων και Οδοκαθαρισμού) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών Υλικών και Υπηρεσιών που αφορούν στις ανάγκες του Γραφείου Κίνησης».

ΘΕΜΑ 29ο : «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης Υποδομών και Αναβάθμισης Περιβάλλοντος».

ΘΕΜΑ 30ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Φαρμακευτικού Υλικού και Εμβολίων καθώς και Υπηρεσίες Παροχής Ιατρικών – Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζομένους του Δήμου».

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού».

ΘΕΜΑ 32ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών Υλικών και Υπηρεσιών για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης».

ΘΕΜΑ 33ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υλικών και Υπηρεσιών που αφορούν στην Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού ».

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Yλικών και Υπηρεσιών που αφορούν σε ανάγκες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας».

ΘΕΜΑ 35ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν σε Λειτουργικές Ανάγκες κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 36ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υλικών και Υπηρεσιών για τα Κοιμητήρια του Δήμου».

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Ειδών και Εξοπλισμού που αφορούν Λειτουργικές Ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου».

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου».

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υλικών που αφορούν σε Εξοπλισμό Κτιρίων και Κοινοχρήστων χώρων».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ 40ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 02-03-2017».

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 41ο: «Ορισμός εκπροσώπων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2017-2019 ».

ΘΕΜΑ 42ο: Αποδοχή Απόφασης ένταξης της πράξης “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5003621 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”

ΘΕΜΑ 43ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 700,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, για τις θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας Άνοιξης Δήμου Διονύσου για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ 44ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 1.150,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, για τις θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ 45ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Αθλητικού Υλικού για το Γήπεδο Ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 46ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις».

ΘΕΜΑ 47ο: «Μουσικές συναυλίες της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση (αναγκαιότητα) προμήθειας τροφίμων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου καθώς και για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για το χρονικό διάστημα 2017-2018.

ΘΕΜΑ 49ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης , για τη συνδιοργάνωση του “5ου Αγώνα Δρόμου” Διονύσου με τον Α.Ο. ΟΙΟΝ Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 50ο: «Εκδήλωση του Δήμου Διονύσου με το γυμνάσιο Άνοιξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + KA2».

ΘΕΜΑ 51ο: «Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής παιδικής χορωδίας Δήμου Διονύσου στο 2ο TRIKALA CANTAT στα Τρίκαλα».

ΘΕΜΑ 52ο: «Έγκριση εκδήλωσης “Ημερήσια Εκδρομή” της ΦΙΛΠΑ σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Διονύσου ».

ΘΕΜΑ 53ο: «Έγκριση εκδήλωσης παρουσίασης τμημάτων μοντέρνων χορών επιμορφώσεων Άνοιξης Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Το Ρόδο” της εκδήλωσης “Ετήσιο αντάμωμα Σαρακατσαναίων στη Ροδόπολη”

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζώτου Βασιλική

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ