ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ" ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ "ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ"...

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Α. ΠΩΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

Η λειτουργία του Δήμου σχετίζεται με πλήθος επί μέρους θεμάτων, που αποτυπώνουν την καλή η μη οργάνωση του.

Συγκεκριμένα σχετίζεται με

· Τη διάρθρωση της Διοικητικής δομής του Δήμου (Κεντρικές και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως προκύπτουν από τον Ο.Ε.Υ.)

· Τη διάρθρωση της Διοικητικής δομής των Νομικών προσώπων του (όπως προκύπτει από τους Κανονισμούς ή τα καταστατικά των),

· Το τρόπο λειτουργίας των αιρετών οργάνων (Δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Τοπικά Συμβούλια, Συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, με βάση τους ισχύοντες Κανονισμούς αλλά και τη κατανομή των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων)

· Το βαθμό ενεργοποίησης των θεσμοθετημένων οργάνων (Συνήγορος του Δημότη, Επιτροπή διαβούλευσης, Συμβούλιο Νεολαίας, Συμβούλιο παραβατικότητας ανηλίκων, συμβούλιο μεταναστών κλπ.)

Ταυτόχρονα, η ποιότητα λειτουργίας του Δήμου, αποτυπώνει τις Αρχές και γενικότερα τη φιλοσοφία με αλλά οποία λειτουργεί ο θεσμός.

Αν δηλαδή ο Δήμος, είναι, κατ αρχήν, οργανωμένος σωστά και αν, κατ επέκταση, λειτουργεί: · Συγκεντρωτικά ή αποκεντρωτικά;

· Με γνώμονα την επιδίωξη επίτευξης συναινέσεων ή όχι;

· Με γνώμονα την επιδίωξη επίτευξης της μέγιστης δυνατής διαφάνειας ή αδιάφορα σε σχέση με το θέμα αυτό;

· Με γνώμονα την αποτελεσματικότητα ή όχι;

· Με στόχο την επίτευξη οικονομίας κλίμακας ή όχι;

 Όμως, η Δημοτική λειτουργία σχετίζεται και με τις εξωτερικές συνθήκες, που ισχύουν κάθε φορά, όπως, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει, καθώς και το κοινωνικοοικονομικό τοπίο, όπου ο θεσμός αναπτύσσεται, με τοπική αναφορά, αλλά και ευρύτερα σε επίπεδο Χώρας.

Σήμερα οι συνθήκες αυτές προσδιορίζονται με βάση:

· Το θεσμό του Καλλικράτη και τις δυνατότητες που αυτός δίνει.

· Τα δεδομένα της αρνητικής στάσης της Κεντρικής Διοίκησης, να μεταβιβάσει αρμοδιότητες προς την Αυτοδιοίκηση.

· Το τρόπος συμπεριφοράς των Τοπικών δυνάμεων, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη κεντρική πολιτική σκηνή.

Β. ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΘΟΥΝ

Με βάση τη παραπάνω ανάλυση και με δεδομένες τις Αρχές της Παράταξης μας (πίστη στην Δημοκρατική και αποκεντρωτική λειτουργία, μέσα από την επίτευξη συναινέσεων, τη διαφάνεια και με επιδίωξη την αποτελεσματικότητα), τα θέματα που πρέπει να προσεγγισθούν, με στόχο να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις αναβάθμισης της λειτουργίας του Δήμου, σχετίζονται με τα ακόλουθα:

· Αναγνώριση του Κοινωνικοοικονομικού τοπίου, όπου ασκείται η Δημοτική δράση. Προσδιορισμός της σχέσης των τοπικών κοινωνικών δυνάμεων, σήμερα, με το Κεντρικό πολιτικό σύστημα. Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο έχουν συμπεριφερθεί οι Τοπικές Κοινωνικές δυνάμεις, σε σχέση με το θεσμό της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, πριν και μετά το Καλλικράτη. Προϋποθέσεις ανατροπής της κατάστασης, με τη διατύπωση των συγκεκριμένων Αρχών για μια άλλη λειτουργία.

· Καταγραφή του σημερινού τρόπου των, πάσης φύσεως, Δημοτικών λειτουργιών και θεσμοθετημένων διαδικασιών μέσα από τις ισχύοντες Κανονισμούς και εν γένει κανονιστικές διατάξεις. Προσδιορισμός του χαρακτήρα των, καθώς και των στρεβλώσεων που προκαλούνται, όσον αφορά τις Αρχές της διαφάνειας, των Δημοκρατικών συναινέσεων, της αποτελεσματικότητας.

· Καταγραφή των θεσμικών ελλειμμάτων.

· Καταγραφή των θεσμικών δυνατοτήτων, που υπάρχουν, για αναβάθμιση του θεσμού.

· Διατύπωση πρότασης για μια άλλη λειτουργία, με:

o Διεκδίκηση παραχώρησης και άλλων αρμοδιοτήτων από τη Κεντρική Διοίκηση, κατά τα προβλεπόμενα στο Καλλικράτη.

o Αποκέντρωση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων όλων των Δημοτικών οργάνων (Δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Τοπικό Συμβούλιο), ή δυνατόν στο κατώτερο δυνατό επίπεδο (Τοπικό Συμβούλιο).

o Αναβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς τα κάτω, τη θεσμοθέτηση γνωμοδοτικών εισηγητικών Επιτροπών για την ωρίμανση των θεμάτων και την επίτευξη συναινέσεων, πριν την εισαγωγή των για συζήτηση, καλύτερη οργάνωση της συζήτησης των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων και αποτύπωση όλων αυτών σε ένα νέο Κανονισμό λειτουργίας.

o Θεσμική ολοκλήρωση του Δήμου. Άμεση και ουσιαστική λειτουργία των θεσμοθετημένων οργάνων που μέχρι σήμερα δεν λειτουργούν όπως, Συνήγορος του Δημότη, Επιτροπή διαβούλευσης, Συμβούλιο Νεολαίας, Συμβούλιο παραβατικότητας ανηλίκων, Συμβούλιο μεταναστών.

o Καινούργια οργάνωση του Δήμου και αναδιάρθρωση Υπηρεσιών, με βάση τις παραπάνω πολιτικές, έμφαση για την αναβάθμιση των Τομέων παροχής Υπηρεσιών καθώς και του Τομέα Προμηθειών, δημιουργία νέου Ο.Ε.Υ. o Ανάδειξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου, ως του βασικού εργαλείου-μπούσουλα, υλοποίησης των παραπάνω πολιτικών.

o Αναδιαμόρφωση Κανονιστικών διατάξεων, με βάση τις παραπάνω πολιτικές επιλογές. 

o Καινούργια αντίληψη λειτουργίας των Νομικών προσώπων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, με βάση τις παραπάνω πολιτικές επιλογές.

Γ. ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Θα υπάρξουν:

· Ομάδες εργασίας για τη προσέγγιση των παραπάνω θεμάτων, με στόχο την ολοκλήρωση της επεξεργασίας αυτών, όπου είναι εφικτό, ή προσδιορισμού του πολιτικού πλαισίου προς περαιτέρω διερεύνηση. Για τη δεύτερη περίπτωση διοργάνωση ημερίδων για την εμβάθυνση και ολοκλήρωση των θέσεων μας. (παρατίθεται συγκεκριμένος οδικός χάρτης για τις ημερίδες).

· Ενέργειες οικοδόμησης κοινού μετώπου με άλλες τοπικές δυνάμεις (παρατάξεις, κινήσεις πολιτών κλπ).

· Ενέργειες επικοινωνίας, με στόχο τη δημιουργία κινήματος Τοπικών δυνάμεων, με συγκεκριμένη συνείδηση και επιδιώξεις.

Γιάννης Φωτάκης